10.11.2015 klo 13:44
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten, että vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys korotettaisiin 20 vuoteen, vapaan enimmäiskesto lyhennettäisiin 180 kalenteripäivään ja pitkän työuran tehneiden korkeampi vuorottelukorvaus poistettaisiin siten, että vuorottelukorvauksen taso olisi 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta kaikilla vuorottelijoilla.

Esitys perustuu Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallitus arvioi kriittisesti kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka ohjaavat työkykyisiä ihmisiä pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta. Hallitusohjelman mukaan vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja tiukennetaan muuttamalla se syyperusteiseksi ja/tai muuttamalla työhistoriaehtoa. Saamisehtojen tiukennuksella tavoitellaan 50 miljoonan euron säästöä. Hallitusohjelman mukaan edelleen vuorotteluvapaajärjestelmästä on mahdollista myöhemmin luopua kokonaan.

Esitys liittyy vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Vuorotteluvapaajärjestelmän tarkoituksena on ollut edistää lyhytkestoisen työstä poissaolon avulla työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä määrä-aikaisen työkokemuksen avulla. Tutkimusten mukaan vuorotteluvapaajärjestelmä ei kuitenkaan ole täyttänyt kaikkia sille asetettuja ja yllämainittuja tavoitteita. Objektiivista näyttöä ei ole siitä, että pidetyt vuorotteluvapaat pidentäisivät työuria. Nähdäksemme vuorotteluvapaajärjestelmästä olisikin syytä luopua kokonaan.

Hallitusohjelman mukaisesti vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja ollaan esityksellä nyt tiukentamassa työhistoriaehdon pidentämisen lisäksi vapaan enimmäiskestoa lyhentämällä sekä vapaan ajalta maksettavaa korvausta madaltamalla. Suomen Yrittäjät pitää esitettyjä muutoksia oikeansuuntaisina, kannatettavina ja perusteltuina.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö