25.9.2012 klo 14:07
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Yrittäjän työeläkevakuutusmaksu vastaa työntekijän eläkelain mukaista keskimääräistä maksua. Poikkeuksena ovat aloittavat yrittäjät, joiden työeläkevakuutusmaksu on 75 prosenttia em. yrittäjän työeläkevakuutusmaksusta yritystoiminnan 48 ensimmäisen kuukauden ajalta. Valtio on sitoutunut kustantamaan yrittäjien eläketurvan siltä osin, kuin yrittäjien eläkevakuutusmaksutulo ei sitä riitä kattamaan.

Hallitus on päättänyt kehyspäätöksessä vuosille 2013-2016, että maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkelaeista johtuvista valtionosuuksista tehdään yhteensä 20 miljoonan euron vähennys. Yrittäjän eläkelain mukainen osuus vähennyksestä on viisi miljoonaa euroa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aloittavien yrittäjien työeläkevakuutusmaksualennusta siten, että he jatkossa maksaisivat 78 prosenttia normaalista työeläkevakuutusmaksusta yrittäjätoiminnan ensimmäisiltä 48 kuukaudelta aiemman 75 prosentin sijaan. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1.tammikuuta 2013.

Laki koskisi niitä yrittäjiä, jotka aloittavat toimintansa lain voimaantulon jälkeen. Myös yrittäjät, jotka ovat aiemmin kuuluneet alennetun vakuutusmaksun piiriin ja ovat keskeyttäneet yritystoimintansa ennen täyden alennusajan täyttymistä, kuuluisivat ehdotettujen muutosten piiriin aloittaessaan uuden yrittäjätoimintajakson lain voimaan tulon jälkeen jäljellä olevan alennusajan loppuun saakka. Muutos tarkoittaisi keskimääräisellä aloittavan yrittäjän työtulolla noin 130 euroa suurempaa vuosittaista työeläkevakuutusmaksua.

Ehdotettu muutos lisäisi yrittäjien eläkelain mukaista maksutuloa noin 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2013. Muutos tulisi täysimääräisesti voimaan vuonna 2017, jolloin vuotuinen vakuutusmaksutulo kasvaisi noin 5,6 miljoonaa euroa. Ehdotettu lakimuutos vähentäisi valtion kustannuksia saman verran kuin vakuutusmaksutulo kasvaisi.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu mm. Suomen Yrittäjiä.

Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa, jossa useat suuryritykset joutuvat kilpailukykynsä säilyttääkseen turvautumaan lomautuksiin ja irtisanomisiin ja käytännössä kaikki uudet työpaikat syntyvät pk-sektorin yrityksiin, tulisi pyrkiä kaikin tavoin tukemaan tietä yrittäjyyteen sekä pienyritysten mahdollisuuksia työllistämiseen. Näin luotaisiin lisää työpaikkoja sekä yrittäjä- että työntekijäasemassa toimiville. Vaikka ehdotetussa muutoksessa ei ole kyse ratkaisevan suuresta aloittaville yrittäjille lankeavasta lisämaksuvelvollisuudesta, ei se kannusta uusien yritysten perustamiseen, vaan välittää nähdäksemme aivan toisenlaista viestiä.

Edellä mainituista syistä emme katso, että valtion kustannusosuuden leikkaaminen olisi järkevää tai perusteltua. Mikäli leikkaus kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa, niin pidämme hallituksen esityksessä ehdotettua muutosta oikeana tapana.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies