4.2.2015 klo 15:38
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle tapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 277/2014 vp)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan hallituksen esityksen johdosta kunnioittavasti seuraavaa:

Työtapaturmia ja ammattitauteja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistaminen on kiistattoman tarpeellinen huomioon ottaen että nykyinen tapaturmavakuutuslaki on vuodelta 1948. Ehdotettu uusi laki muodostuu sangen mittavaksi, mikä seuraa paitsi siitä että samaan lakiin sisällytettäisiin nyt eri laeissa olevat tapaturmavakuutusta, ammattitauteja ja kuntoutusta koskevat säännökset, myös siitä että lakiin otettaisiin nyt myös suurehko määrä säännöksiä asioista, joissa ratkaisut ovat tähän asti perustuneet oikeus- tai korvauskäytännössä omaksuttuihin linjauksiin. Mittavuudesta huolimatta ehdotettu uusi laki on kokonaisuutena nykytilaa huomattavasti selkeämpi. Uudistus perustuu huolelliseen ja laajaan valmisteluun. Suomen Yrittäjät kannattaa esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä.

Uudistus sisältää myös yrittäjänä toimivalle mahdollisuuden järjestää itselleen samansisältöinen turva tapaturman ja ammattitaudin varalta kuin mikä on työntekijällä. Pidämme tärkeänä tämän mahdollisuuden olemassaoloa mutta myös sitä, että vakuutuksen ottamista ei ole tehty jokaiselle yrittäjälle pakolliseksi, vaan asia on jätetty yrittäjän oman harkinnan varaan. Eri toimialoilla toimivilla yrittäjillä on hyvinkin erilainen intressi varautua työssä sattuviin tapaturmiin. Yhtä lailla tärkeää on, että tapaturmavakuutuksia tarjoavilla vakuutusyhtiöillä on myös velvollisuus myöntää vakuutus sitä haluavalle yrittäjälle. Tähän vakuutusyhtiöillä olevaan ns. sopimuspakkoon ehdotettuja muutamia lievennyksiä pidämme asianmukaisina.

Osa yrittäjänä toimivista kuuluisi kuitenkin nykyiseen tapaan pakollisen itsensä vakuuttamisen piiriin. Yrittäjien pakollisen vakuuttamisen piiri kuitenkin pienenisi jonkin verran sen johdosta, että uuden lain soveltamisala yrittäjien osalta yhdenmukaistettaisiin nyt eläkelainsäädännön kanssa. Yrittäjänä pidettäisiin tapaturmavakuutuksessa siis samoja henkilöitä, joilla on velvollisuus ottaa itselleen YEL-vakuutus. Tämä ratkaisu selkeyttää osaltaan yrittäjän sosiaaliturvaa.

Yrittäjän perheenjäsenen asemaan ehdotettua muutosta pidämme perusteltuna. Jos yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen tekee yrityksessä työtä työsuhteessa, hänet olisi ehdotuksen mukaan vakuutettava kuten muutkin palkansaajat.

Yrittäjien vapaaehtoista vakuuttamista koskevat säännökset ovat ehdotuksen mukaisina huomattavasti seikkaperäisemmät ja selkeämmät kuin nykyinen vain yhteen lainpykälään sisällytetty säännös. Pidämme myönteisenä sitä, että tapaturmavakuuttaminen tehdään mahdolliseksi myös sekä jo nuorena alle 18-vuotiaana aloitetussa yrittäjätyössä että myös yrittäjätyön jatkuessa vielä yli 68-vuotiaana.

Vapaaehtoista vakuuttamista koskevat säännökset jakautuvat nykyiseen tapaan työajan ja toisaalta vapaa-ajan vakuuttamiseen. Yrittäjien kohdalla, joilla työaikaa ei useinkaan voi erottaa vapaa-ajasta, on tärkeää, että lainsäännösten puitteissa vakuutusyhtiöillä olisi edelleen mahdollisuudet muodostaa vakuutuksia, jotka tarjoavat turvaa sekä työajan että vapaa-ajan tapaturmatilanteissa.

Rauno Vanhanen
johtaja
Suomen Yrittäjät