15.11.2010 klo 10:24
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain yrittäjän määritelmää siten, että yrittäjänä pidettäisiin myös sellaista osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yrittäjänä pidettäisiin myös muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, jos hänellä yksin on edellä tarkoitettua vastaava määräämisvalta yhteisössä. Näitä yrittäjämääritelmän laajennuksia vastaavasti rajoitettaisiin työntekijän eläkelain ja merimieseläkelain mukaista määritelmää työntekijään rinnastettavasta henkilöstä.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja se perustuu Yrittäjät 2009 –työryhmän ehdotukseen. Suomen Yrittäjät on osallistunut esityksen valmisteluun ministeriössä.

Suomen Yrittäjät suhtautuu esityksen muutoksiin myönteisesti. Ehdotetut muutokset yhdenmukaistavat sosiaaliturvalainsäädännön yrittäjämääritelmiä. Lisäksi yrittäjinä tosiasiallisesti toimivat tulevat muutosten myötä entistä kattavammin yrittäjien lakisääteisen eläketurvan piiriin.

Suomen Yrittäjät

Rauno Vanhanen
johtaja