24.3.2010 klo 13:19
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 269/2009 vp)

Eduskunta
Hallintovaliokunta

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän oleskelulupajärjestelmää niin, että järjestelmä saatettaisiin vastaamaan paremmin tarpeeseen edistää erityisesti EU:n alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman maahanmuuttoa ja Suomen vetovoimaisuutta yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä voimassa olevaa työntekijän oleskelulupajärjestelmää. Samassa yhteydessä ehdotetaan luopumista työvoiman saatavuusharkinnasta. Suomessa jo olevan työvoiman kilpailukyky säilytettäisiin työehtojen noudattamisen tehokkaalla valvonnalla. Työntekijän oleskeluluvan myöntäminen edellyttäisi, että työnantaja on ensin yrittänyt rekrytoida työvoimaa EU:n, ETA:n ja Sveitsin alueelta ja esittää tästä tarvittavan selvityksen.

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotettuja muutoksia. Osaavan työvoiman tarve tulee Suomessa väistämättä kasvamaan lähitulevaisuudessa väestön ikärakenteen muuttumisen johdosta. Työvoiman saatavuus on tietyillä toimialoilla ongelma tälläkin hetkellä talouden huonosta tilanteesta huolimatta. Työvoiman saatavuusongelmaa tulee ratkoa ensisijaisesti työmarkkinoilla jo olevin työvoimaresurssein. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan Suomeen tarvitaan jatkossa työvoimaa myös ulkomailta. Tämän vuoksi on tärkeää yksinkertaistaa ja selkeyttää työntekijän oleskelulupajärjestelmää sekä ennen muuta luopua saatavuusharkinnasta, joka on pidentänyt ja monimutkaistanut työntekijöiden oleskelulupaprosessia. Hallituksen esityksessä ei tarkemmin täsmennetä sitä, millaista rekrytointiyritystä tai -selvitystä työnantajalta edellytetään ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä. Suomen Yrittäjät katsoo, että esitystä tulisi vielä tältä osin tarkentaa. Työntekijän oleskelulupa-asioihin liittyvien tehtävien siirtyessä lainmuutoksen johdosta kokonaisuudessaan Maahanmuuttovirastolle tulee ko. virastolle taata riittävät resurssit ennakko- ja jälkivalvonnan suorittamiseen, jotta lupaprosessi säilyy tehokkaana ja käsittelyaikojen osalta kohtuullisena.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies