16.2.2010 klo 13:57
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 269/2009 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän oleskelulupajärjestelmää niin, että järjestelmä saatettaisiin vastaamaan paremmin tarpeeseen edistää ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoa ja Suomen vetovoimaisuutta yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä voimassa olevaa työntekijän oleskelulupajärjestelmää. Samassa yhteydessä ehdotetaan luopumista työvoiman saatavuusharkinnasta. Suomessa jo olevan työvoiman kilpailukyky säilytettäisiin työehtojen noudattamisen tehokkaalla valvonnalla. Työntekijän oleskeluluvan myöntäminen edellyttäisi, että työnantaja on ensin yrittänyt rekrytoida työvoimaa EU:n, ETA:n ja Sveitsin alueelta ja esittää tästä tarvittavan selvityksen.

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotettuja muutoksia. Osaavan työvoiman tarve tulee väistämättä kasvamaan lähitulevaisuudessa väestön ikärakenteen muuttumisen johdosta ja Suomeen tarvitaan työvoimaa myös ulkomailta. Työvoiman saatavuus on lisäksi tietyillä toimialoilla ongelma tälläkin hetkellä talouden huonosta tilanteesta huolimatta. Tämän vuoksi on tärkeää yksinkertaistaa ja selkeyttää työntekijän oleskelulupajärjestelmää sekä ennen muuta luopua saatavuusharkinnasta, joka on pidentänyt ja monimutkaistanut työntekijöiden oleskelulupaprosessia.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies