18.10.2012 klo 10:47
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan, että varhennettu vanhuuseläke eläkemuotona lopetettaisiin työeläkejärjestelmästä. Lisäksi poistettaisiin säännös työttömyyspäivärahaa lisäpäivärahaoikeuden perusteella saavan pitkäaikaistyöttömän oikeudesta jäädä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iässä.

Esityksessä edelleen ehdotetaan, että kansaneläkkeen voisi saada varhennettuna vanhuuseläkkeenä nykyisen 62 vuoden iän sijasta aikaisintaan 63 vuoden iän täyttymisen jälkeen. Samalla myös työttömyyspäivärahaa lisäpäivärahaoikeuden perusteella saavan pitkäaikaistyöttömän oikeuden jäädä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle ikäraja nostettaisiin 62 vuodesta 63 vuoteen.

Takuueläkkeestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä saavalla olisi oikeus takuueläkkeeseen nykyisen 62 vuoden sijasta aikaisintaan 63 vuotiaana.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että oikeus osa-aikaeläkkeeseen eri työeläkelakien mukaan alkaisi nykyisen 60 vuoden sijasta aikaisintaan 61 vuoden iässä.

Työntekijän eläkelaissa, merimieseläkelaissa ja kunnallisessa eläkelaissa olevaa säännöstä työnantajan oikeudesta saada tietoja eläkelaitokselta ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että työnantajalla olisi oikeus saada eläkelaitokselta tieto myös työntekijälle myönnetystä työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta sekä tieto siitä, milloin myönnetty eläke alkaa ja päättyy.

Esityksen tavoitteena on pidentää työuria ja myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää. Ehdotettujen muutosten on esityksessä katsottu myös hillitsevän hieman työeläkemenojen ja julkisen talouden menojen kasvua, koska esityksessä vähennetään varhaiseläkereittejä.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.tammikuuta 2013. Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan varhennettua vanhuuseläkettä koskevia muutoksia sovellettaisiin vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneisiin henkilöihin. Muutoksia, jotka koskevat työttömyyspäivärahaa lisäpäivärahaoikeuden perusteella saavan pitkäaikaistyöttömän oikeutta varhennusvähennyksellä vähentämättömään vanhuuseläkkeeseen, sovellettaisiin 1958 ja sen jälkeen syntyneisiin henkilöihin. Osa-aikaeläkettä koskevia muutoksia puolestaan sovellettaisiin 1954 ja sen jälkeen syntyneisiin.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä keskeisten työmarkkinakeskusjärjestöjen keväällä 2012 solmimassa työurasopimuksessa tehtyjen ehdotusten pohjalta ja yhteistyössä valtionvarainministeriön, Eläketurvakeskuksen, Kevan, keskeisten työmarkkinakeskusjärjestöjen, Suomen Yrittäjien sekä MTK:n kanssa. Valmisteluun ovat osallistuneet myös Kansaneläkelaitos ja Merimieseläkekassa.

Pidämme esitettyjä muutoksia perusteltuina ja tärkeinä, kun tavoitteena on työurien pidentäminen ja eläkemenojen pitäminen tulevaisuudessa kestävällä tasolla.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies