7.9.2010 klo 12:53
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi yksityisten alojen eläkelakeihin säännökset siitä, kuinka ensisijaisen etuuden kertakorotus vaikuttaisi työeläkkeen määrään. Lisäksi ehdotetaan, ettei työttömyysturvan lisäpäivärahalta 62-vuotiaana varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle siirtyvälle myönnettäisi työeläkettä tai kansaneläkettä takautuvasti. Myöskään lykätyn vanhuuseläkkeen takautuva myöntäminen yrittäjälle ei olisi jatkossa mahdollista.

Edelleen ehdotetaan säännöstä osa-aikaeläkkeen muuttumisesta osa-aikaeläkkeen suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan täyttäessä 68 vuotta tarkistettavaksi siten, että elinaikakerrointa sovellettaisiin vasta, kun eläkkeensaajalle myönnetään hänen hakemuksensa perusteella vanhuuseläke. Vanhuuseläkkeen voisi saada vaikka eläkkeensaaja jatkaisi osa-aikaista työskentelyä 68 vuotta täytettyään. Myös osa-aikaeläkkeen suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi muutetun eläkkeen vastuunjakoa muutettaisiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän eläkelakia työttömyysvakuutusrahaston maksun määräytymisen osalta.

Yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi siirtymäajansäännös ennen yrittäjän eläkelain voimaantuloa tapahtuneen yrittäjätoiminnan huomioon ottamisesta aloittavan yrittäjän alennuksessa. Yrittäjään, joka on harjoittanut yrittäjätoimintaa ennen vuotta 2001, ei sovellettaisi aloittavan yrittäjän alennusta.

Suomen Yrittäjät pitää esityksessä ehdotettuja muutoksia perusteltuina eikä vastusta esitystä.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies