30.5.2014 klo 10:15
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinalain valvonnasta annetun lain muuttamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esityksestä lausuntoa hallituksen esityksestä energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinalain valvonnasta annetun lain muuttamiseksi. Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen. Haluamme tuoda esiin, että pienten ja keskisuurten yritysten energiatehokkuuden kehittämiseksi energiatehokkuusdirektiivin sisältämät kannusteet sekä tekninen ja taloudellinen tuki pk-yritysten energiatehokkuuden parantamiseksi on tärkeää.

Pidämme hyvänä, että tuet pk-yritysten energiakatselmuksille ja energiatehokkuusinvestoinneille säilytetään. Kun energiatehokkuussopimusjärjestelmästä neuvotellaan uudelleen vuonna 2016, tulee huolehtia, että yrityksillä on tasapuoliset mahdollisuudet liittyä energiatehokkuussopimukseen riippumatta siitä, kuuluuko yritys sopimustoimintaa hallinnoivaan järjestöön. Tällä hetkellä sopimuksia hallinnoivat järjestöt voivat periä niihin kuulumattomilta yrityksiltä sopimuksessa mukanaolosta hallinnollista maksua. Mielestämme on varmistettava, että hallinnollinen maksu energiatehokkuussopimukseen kuulumisesta ei ole yritykselle kohtuuton verrattuna sopimuksen hyötyihin. On myös varmistettava, että pk-yrityksille on tarjolla energiakatselmusmalleja, jotka ovat niille suunniteltuja ja siten kustannuksiltaan ja työmäärältään toteutettavissa. Lisäksi yrityksille tarjolla olevien neuvontapalveluiden näkyvyyttä tulee parantaa ja kohdentaa tiedotusta energiatehokkuuden parantamisesta pk-yrityksille.

Suomen Yrittäjät

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti