24.11.2009 klo 11:43
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 172/2009 vp) eduskunnalle maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Hallituksen esityksessä on ehdotettu säädettäväksi uusi maksulaitoslaki, jolla pantaisiin täytäntöön maksupalveluita sisämarkkinoilla koskeva direktiivi lukuun ottamatta sen maksupalveluita koskevia säännöksiä. Lakiehdotus sisältää muun muassa säännökset maksulaitoksen toimiluvan myöntämisen edellytyksistä. Lisäksi laissa ehdotetaan säädettäväksi edellytyksistä, joilla luonnollinen ja oikeushenkilö voisi tarjota maksupalveluita ilman toimilupaa.

Ehdotetut lakiuudistukset ovat lähtökohtaisesti perusteltuja ja hyväksyt-täviä. Maksupalvelulaki soveltuu kuitenkin myös pieniin rahanvälitystä tarjoaviin yrityksiin ja elinkeinonharjoittajiin, mikä aiheuttaa liiketaloudellisia ja hallinnollisia kustannuksia myös pk-sektorille. Ottaen huomioon käynnissä olevat hankkeet yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentämiseksi katsomme, että pienille ja keskisuurille yrityksille ei tulisi asettaa taloudellisia lisärasitteita.

Pidämme kuitenkin positiivisena uudistuksena ehdotetun maksulaitoslain 7 §:ää, jonka mukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö saisi tarjota maksupalvelua ilman toimilupaa pykälässä säädetyin edellytyksin. Yhtenä säännöksen soveltamisen edellytyksenä on, että oikeushenkilön toteuttamien maksutapahtumien yhteismäärä on arvioita edeltäneiden 12 kuukauden aikana keskimäärin enintään kolme miljoonaa euroa kuukaudessa. Vastaava luku luonnollisen henkilön kohdalla on 50 000 euroa kuukaudessa. Maksupalvelulakia ei ehdotuksen mukaan sovellettaisi tällaisiin maksupalveluntarjoajiin lukuun ottamatta erikseen mainittuja säännöksiä.

Edellä mainitut maksupalveluja tarjoavat yritykset siirtyvät kuitenkin lakiehdotuksen mukaan finanssivalvonnan piiriin. Finassivalvonta perii ehdotuksen mukaan tällaisilta yrityksiltä ja elinkeinonharjoittajilta kiinteähintaista valvontamaksua, joka on hallituksen esityksessä ehdotetun lain Finanssivalvonnan valvontamaksun muuttamisesta mukaan oikeushenkilöltä 1 000 euroa ja luonnolliselta henkilöltä 200 euroa. Katsomme, että kiinteämääräinen perusmaksu saattaa muodostua pienyrittäjälle kohtuuttomaksi etenkin, jos maksupalveluja tarjotaan ainoastaan hyvin vähäisiä määriä tai yrityksen liikevaihto kokonaisuudessaan voidaan katsoa olevan vähäinen. Tämän vuoksi ehdotamme, että maksulaitoslain 7 §:ssä tarkoitettujen maksupalvelun tarjoajien Finanssivalvonnan valvontamaksu asetettaisiin joko suhteelliseksi maksuksi, joka lasketaan maksupalveluiden osuudesta yrityksen liikevaihdosta tai valvontamaksu asetettaisiin ehdotettua alhaisemmalle kiinteämääräiselle tasolle.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies