10.11.2009 klo 10:43
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 216/2009 vp) eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää palvelun tarjoamisen vapautta. Esitys liittyy palveludirektiivin täytäntöönpanoon ja sillä toteutetaan palveludirektiivin yleiset velvoitteet. Sektorikohtaisten muutosten valmistelusta vastaavat asianomaiset ministeriöt.

Suomen Yrittäjät on ollut edustettuna palveludirektiivin voimaansaattamista valmistelleessa työryhmässä. Hallituksen esityksessä toteutetaan ne muutokset, jotka ovat direktiivin voimaansaattamisen kannalta välttämättömiä. Näin ollen Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa lain sisällöstä.

Direktiiviä voimaan saatettaessa on syytä huomata, että merkittävimmin elinkeinonharjoittajien asemaan vaikuttava lainsäädäntö on sektorikohtaista. On tärkeää huolehtia siitä, että ministeriöiden valmistelutyö etenee siten, että Suomen lupa- ja rekisteröintijärjestelmät vastaavat direktiivin vaatimuksia. Näiltä osin työtä on vielä paljon. Tilanne lienee samanlainen myös muissa EU-maissa.

Elinkeinonharjoittajille uudistus merkitsee entistä vapaampaa pääsyä tarjoamaan palveluita muiden EU-maiden alueella. Suomalaisten yritysten kannalta uudistuksen vaikutusten voidaan odottaa olevan myönteisiä ainakin pitkällä aikavälillä. Suomeen on voinut tähänkin asti sijoittua vapaasti, mutta palveluviennillä on ollut erilaisia esteitä. Myönteisten vaikutusten realisoituminen voi toki tapahtua vasta sen jälkeen, kun eri jäsenmaiden lainsäädäntö ja viranomaismenettelyt on todella muutettu direktiivin edellyttämällä tavalla.

Jäsenmaiden on luotava uudistuksen yhteydessä keskitettyjä asiointipisteitä. Lisäksi viranomaisten on jatkossa ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle lupahakemuksen arvioitu käsittelyaika. Nämä ovat uudistuksia, jotka vaikuttavat myönteisesti kaikkien elinkeinonharjoittajien asemaan, eivät vain ulkomaisten palvelutarjoajien asioiden käsittelyyn.

Lakiesitykseen sisältyy eräitä uusia velvoitteita elinkeinonharjoittajille. Koska ne perustuvat direktiivin määräyksiin, niitä ei voida välttää. Sinänsä velvoitteet eivät tunnu Suomen oloissa tarpeellisilta. Ne aiheuttavat kaikille lain soveltamisen piiriin kuuluville yrityksille jonkin verran uutta hallinnollista taakkaa, vaikka yleinen suuntaus on hallinnollisen taakan vähentäminen. Varsinkin sellaisten yritysten on vaikea hyväksyä uusia velvoitteita, jotka eivät aio tai pysty toimimaan rajojen yli.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja