15.5.2002 klo 14:54
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä HE 45/2002 vp laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Pyydettynä lausuntona toteamme kunnioittaen seuraavaa:

Suomen Yrittäjät ry pitää kannatettavana esityksen tavoitetta kannustaa työntekijöitä ja yrittäjiä pysymään kauemmin työssä ja työmarkkinoilla ja nostaa keskimääräistä eläkkeelle siirtymisen ikää nykyisestä. Esityksen mukaista asteittaista, syntymävuosien perusteella tapahtuvaa porrastamista on niinikään perusteltua pitää tarkoituksenmukaisena.

Osa-aikaeläkkeiden ikärajan nostamisella on erityistä merkitystä yrittäjille ja omaa työtään tekeville, sillä yrittäjien työura kestää selvästi pitempään kuin palkansaajien. Ikäryhmässä, jota nyt ehdotetut muutokset koskevat yrittäjänä työskentelevien osuus työvoimasta on noin 17 prosenttia, eli omaa työtä tekevät ovat selkeästi yliedustettuja. Kaiken kaikkiaan YEL-vakuutettuja yrittäjiä on yli 160.000.

Suomen Yrittäjät ry:llä ei ole ollut tilaisuutta osallistua esityksen valmisteluun tai antaa asiasta lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriölle. Tästä syystä asian yksityiskohtiin perehtyminen on ollut vaikeaa. Valmistelevan ministeriön toimintatapaa on syytä pitää oudoksuttavana, erityisesti huomioon ottaen, että kaikkia muita etujärjestöjä on asiassa hyvissä ajoin kuultu.

Pertti Rauhio,
suunnittelupäällikkö
SUOMEN YRITTÄJÄT RY