11.5.2016 klo 09:00
Lausunto

Lausunto Hallituksen esityksestä (HE 70/2016) eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Tilintarkastuslain muuttamisen tausta

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 16.4.2014 direktiivin (2014/56/EU), jolla muutettiin tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annettua direktiiviä 2006/43/EY sekä asetuksen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta (537/2014).

Uudistusten tavoitteena on lisätä luottamusta tilintarkastuksen kautta saatavaan tilinpäätösraportointiin, sekä edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua. Tavoitteena on myös edistää tilintarkastuspalveluiden sisämarkkinoita, lisätä kilpailua tilintarkastusmarkkinoilla ja parantaa sijoittajien suojaa.

Uudistuksen vaikutuksista

Muiden kuin listaamattomien yhteisöjen kannalta tilintarkastuksen tärkeimpiä kohtia ovat kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen lisäksi hallinnon tarkastus, tilintarkastuskertomus ja sen sisältö.

Hallinnon tarkastus

Vanhan tilintarkastuslain mukaan tilintarkastus käsittää yhteisön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen. Hallinnon tarkastuksen sisältöä ei ole tarkasti säädelty vaan se perustuu hyvään tilintarkastustapaan, tilintarkastusvalvonnassa annettuihin ratkaisuihin sekä osin tilintarkastusstandardeihin.

Laki edellyttää, että tilintarkastaja huomauttaa tilintarkastuskertomuksessa tietyistä tarkastuskohteen johtoon kuuluvien henkilöiden menettelyistä esimerkiksi lain rikkomisesta tai vahingon aiheuttamisesta. Tilintarkastukseen liittyvän olennaisuusperiaatteen johdosta tilintarkastuksessa ei kuitenkaan ole tarpeen ilmoittaa vähäisistä puutteellisuuksista tai virheistä.

Hallinnon tarkastus perustuu tilintarkastukseen ja siinä tehtyihin havaintoihin. Hallinnon tarkastuksessa esille tulevilla seikoilla ei välttämättä ole suoraa yhteyttä itse tilinpäätökseen, mutta ne ovat usein olennaisia yhteisön toiminnan kannalta ja siten tärkeä sisällyttää tilintarkastukseen. Mikäli hallinnon tarkastus poistettaisiin tilintarkastuksen kohteesta, yhteisön omistajien ja muiden intressitahojen mahdollisuus saada tarpeellista tietoa yhteisön toiminnasta vähenee. Tämä puute voi myös heikentää yhtiön luotettavuutta luoton saajana, sopimuskumppanina ja sijoituskohteena.

Toimintakertomus tilintarkastuksen kohteena

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tilintarkastuksen kohteena ei enää olisi toimintakertomus. Siihen kohdistettaisiin vain direktiivin edellyttämät toimet. Muutoksen jälkeenkin tilintarkastajan tulee kuitenkin lausua siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen erillinen tarkastus antaisi enemmän tietoa yhteisön intressitahoille, mutta myös direktiivin mukainen tarkastus tuo varmuutta yhteisön taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastuskertomukseen sisällytettävä lausumat

Uudistusten valmisteluvaiheessa on arvioitu tarvetta yhtiökokouksen tai muun yhteisön toimielimen edellyttämien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen. Pyydettävät lausumat voisivat koskea esimerkiksi tuloksen käsittelyä tai vastuuvelvollisten vastuuvapautta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että yhtiökokous tai yhteisön tai säätiön muu toimielin voi edellyttää tilintarkastajalta tilintarkastuskertomuksen osana myös muita tilintarkastukseen perustuvia lausumia. On hyvä, että tämä mahdollisuus otetaan lakiin. Lausumia pyytämällä kyseinen taho voisi saada lisäselvitystä tilintarkastukseen liittyvästä asiasta. Siltä osin kuin nämä lausumat syntyvät tilintarkastuksen yhteydessä, eivätkä aiheuta lisätyötä, lausumien voidaan katsoa liittyvän tilintarkastukseen. Silloin jos lausuma edellyttäisi erillistyötä, olisi kyse muusta kuin lakisääteisestä tarkastustyöstä.

Muilta osin hallituksen esityksen sisältöön ei ole lausuttavaa.

Kunnioittavasti

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies