4.11.2015 klo 10:49
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunta
Talousvaliokunta

Yleistä

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä HE 74/2015 vp kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi, jolla ehdotetaan säädettäväksi uusi laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta kuluttaja-asioissa. Lakiesitys sisältää myös eräitä pääosin säädösteknisiä muutosehdotuksia kuluttajariitalautakunnasta ja liikennevahinkolautakunnasta annettuihin lakeihin sekä kuluttajansuojalakiin ja velan vanhentumisesta annettuun lakiin.

Lakiesityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (ADR-direktiivi). Lisäksi lakiesityksellä annetaan säännökset, joiden avulla mahdollistetaan Euroopan unionin kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen 524/2013 (ODR-asetus) soveltaminen käytännössä.

Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Laadukas ja tehokas vaihtoehtoinen riidanratkaisujärjestelmä on kaikkien etu

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on käytettävissään laadukkaita vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä. ADR-direktiivi edellyttää riidanratkaisuelimiltä tiettyä tehokkuutta, kun ratkaisusuositus on annettava viimeistään 90 päivän kuluttua siitä, kun riidanratkaisuelimen käytettävissä on ollut kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeellinen aineisto. Tämä velvoite aiheuttanee paineita kaikille lautakuntamuotoisille riidanratkaisuelimille, mutta erityisesti kuluttajariitalautakunnalle.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että kuluttajariitalautakunnan toimintaedellytyksistä ja resursseista pidetään huolta kokonaisvaltaisesti. Lautakunnan toimintatapojen kehittäminen ja joustavien sähköisten asiointitapojen lisääminen on kannatettavaa. Pidämme myönteisenä, että lakiesityksessä ehdotetaan yhteydenottoa kuluttajaneuvontaan pakolliseksi esivaiheeksi ennen asian siirtämistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tämä olisi omiaan tehostamaan kuluttajariitalautakunnan toimintaa, ja se voisi karsia perusteettomia valituksia pois lautakunnasta. Kaikkien osapuolien kannalta on järkevää, että mahdollisimman suuri osa riita-asioista voitaisiin selvittää neuvonnalla ja neuvotteluilla osapuolten kanssa.

Vakuutussopimuksiin perustuvat kuluttajariita-asiat Vakuutuslautakuntaan

Vakuutussopimuksiin perustuvien kuluttajariita-asioiden vaihtoehtoinen riidanratkaisu olisi kuluttajariitalautakunnan ja Vakuutuslautakunnan päällekkäisen toimivallan sijasta perusteltua keskittää ainoastaan Vakuutuslautakuntaan.

FINEn vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta on toiminut vakuutusalan vaihtoehtoisena riidanratkaisuelimenä jo yli 40 vuotta. Lautakunnassa käsitellään valtaosa alan kuluttajariidoista. Lautakunnan asiantuntemus on korkeatasoista, ja lisäksi Vakuutuslautakunnalla on katsottu olevan kuluttajariitalautakuntaa paremmat mahdollisuudet hankkia ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Kuluttajien vakuutuksia koskevissa riidoissa tarvitaan nimenomaan vakuutusalan erityisasiantuntemusta, jota FINEn neuvontaorganisaatiossa ja Vakuutuslautakunnassa on kuluttajariitalautakuntaa laajemmin.

Vakuutussopimuksiin perustuvien kuluttajariita-asioiden keskittäminen Vakuutuslautakuntaan olisi erittäin perusteltua myös järjestelmän tehokkuuden ja kustannussäästöjen kannalta. Valtiontalouteen kohdistuvien säästöpaineiden vuoksi olisi tärkeää, että päällekkäisiä toimintoja voitaisiin karsia. Vakuutusriitojen keskittämisellä säästyviä kuluttajariitalautakunnan resursseja voitaisiin esimerkiksi keskittää lautakunnan muun toiminnan tehostamiseen. Päällekkäisten järjestelmien purkaminen tehostaisi myös Vakuutuslautakunnan toimintaa.

Vakuutusriitojen käsittely Vakuutuslautakunnassa täyttää ADR-direktiivin edellytykset. Lakimuutoksen myötä Vakuutuslautakunnan toiminta perustuu laintasoiseen sääntelyyn, mikä vahvistaa lautakunnan asemaa vakiintuneena vaihtoehtoisena riidanratkaisuelimenä. Keskittämisen avulla voitaisiin saavuttaa nykyistä järkevämpi ja tehokkaampi työnjako eri toimielimien välillä ja varmistaa yhtenäinen ratkaisukäytäntö.

Suomen Yrittäjät ry

Ville Kukkonen
lainopillinen asiamies