28.11.2014 klo 10:02
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee ammattipätevyysdirektiivien muutosten täytäntöönpanoa. Esitys koskee direktiiviin tehtyjä muutoksia terveydenhuollon ammattihenkilöstöön ja eläinlääkäreihin liittyviä erityissäännöksiä lukuun ottamatta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Ammattihenkilöiden liikkuvuus on keskeinen edellytys sisämarkkinoiden toimivuudelle ja siten yksi Euroopan kilpailukyvyn keskeisistä tekijöistä. Tästä syystä ammattipätevyyttä tulee säädellä Euroopan tasolla niukasti ja vain niiltä osin, kun se on hyvin perusteltua. Suomen Yrittäjien lähtökohtana on, että ammattipätevyyksiä säädellään mahdollisimman vähän ja ammattitaitoisen työvoiman ja yrittäjyyden liikkuvuus on mahdollisimman vapaata.

Ammattipätevyysdirektiivin muuttamista koskevalla ehdotuksella on pyritty saamaan aikaan sujuvasti toimiva järjestelmä ammattipätevyyden tunnistamiseksi. Uuteen tunnustamislakiin on sisällytetty säännökset eurooppalaisesta ammattikortista, osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta, hälytysjärjestelmästä ja yhteisiä koulutusperiaatteita koskevasta tunnustamisjärjestelmästä.

Uudistus on tervetullut. Suomen Yrittäjät kannattaa liikkuvuutta koskevien säännösten yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista. Esitys on kaikkiaan yrittäjien ja elinkeinoelämän näkökulmasta kannatettava; se lisää henkilöiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta EU-maissa.

Lakiesitys johtaa ainakin alkuvaiheessa viranomaistyöskentelyn ja hallinnollisen työn lisääntymiseen. On hyvä arvioida työmääriin liittyvät lisäresurssitarpeet ja edelleen kehittää palveluita asiakaslähtöisesti. Yritys-Suomen neuvontapalveluiden hyödyntäminen toteutuksessa ja keskitettynä asiointipisteenä yritykselle on kannatettavaa.

Eurooppalainen ammattikortti

Ammattikortti lisää läpinäkyvyyttä ja joustavuutta niin viranomaisten kuin elinkeinoelämäkin välillä. On kannatettavaa että esityksen mukaisesti ammattikorttia voi hakea työtilanteen mukaan joko sijoittumisvaltiosta tai valtiosta, jossa ammattipätevyys on hankittu. Erityinen edellytys ammattikortille on ammateissa, joissa liikkuvuus on suurta.

On tärkeää, että sähköinen IMI-järjestelmä mahdollistaa työnantajille helpon mahdollisuuden tarkistaa kortinhaltijan esittämän eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja voimassaolon.

Osittainen ammatinharjoittamisoikeus

Suomen Yrittäjät kannattaa osittaista ammatinharjoittamisoikeutta. Tilanteissa, jossa kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion säännellyn ammatin erot ovat niin suuret, että korvaava toimenpide tarkoittaisi uudelleen kouluttautumista, on osittainen ammatinharjoittamisoikeus tervetullut. On tärkeää, että viranomaiset oma-aloitteisesti tutkivat yrittäjän mahdollisuudet osittaiseen ammatinharjoittamisoikeuteen, jos rajoittamaton ammattipätevyyden tunnustaminen ei ole mahdollista.

Yhteiset koulutusperiaatteet (yhteiset koulutuspuitteet ja koulutustestit)

Automaattinen tunnistamiseen perustuvan järjestelmän tulee nopeuttaa ammattipätevyyden tunnustamista. Tavoitteena tulee olla järjestelmä, jossa ammattihenkilöt saavat ammattipätevyytensä helposti tunnustetuksi muissa jäsenmaissa.

Ammattipätevyyksille on perusteltua luoda yhteiset vähimmäisvaatimukset tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuuksista jäsenvaltioiden kesken. Yhteisten koulutuspuitteiden käyttöönotto edellyttää, että ammattiin johtava koulutus on säännelty vähintään kolmasosassa jäsenvaltioita. Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä.

Yhdenmukaistetun koulutustestin tulee joustavoittaa ja lisätä liikkuvuutta jäsenmaiden välillä. On kannatettavaa, että yhteisen koulutustestin käyttöönotto edellyttää ko. ammattiin johtavan koulutuksen olevan säännelty vähintään kolmasosassa jäsenvalioita.

Kaikkiaan on tärkeää, että säänneltyjen ammattien määrää pyritään alentamaan jäsenvaltioiden keskinäiseen arviointiin liittyvin keinoin. Tunnustamista koskevien säännösten tulee olla selkeitä, läpinäkyviä ja yksinkertaisia. Elinkeinoelämän näkökulmasta on myös huomioitava, että yksityissektorilla työnantajalla tulee yleensä olla mahdollisimman vapaa päätäntävalta työntekijänsä valinnassa, riippumatta työnhakijan koulutuksesta. Sama koskee yksilön oikeutta yrittämiseen.

Suomen Yrittäjät

Mika Tuuliainen
koulutusasioiden päällikkö