14.10.2013 klo 08:28
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 89/2013)

Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa koskien hallituksen esitystä laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksen keskeinen sisältö ja valmistelu

Esityksellä tavoitellaan teollisoikeudellisten palveluiden laatutason varmistamista teollisoikeusasiamiesjärjestelmää kehittämällä. Käytännön tasolla tavoite saavutettaisiin ottamalla käyttöön teollisoikeusasiamiesten auktorisointi- ja valvontamenettely, johon liittyvistä tehtävistä vastaisi PRH:n yhteyteen perustettava teollisoikeusasiamieslautakunta. Järjestelmän keskeisenä elementtinä olisi ammatillista osaamista mittaava asiamiestutkinto. Laki on osa aineettomien oikeuksien kansallisen strategian toteutusta.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen esityksen tavoitteita perusteltuina sekä asiakkaina olevien pk-yritysten että asiamiesten näkökulmasta katsottuna. Auktorisointi ei ole edellytys asiamiehenä toimimiselle, mikä on perusteltua elinkeinovapauden kannalta. Toisaalta asiamiesten yleinen ammattipätevyyden taso vaikuttaa suomalaisten yritysten asemaan myönteisesti, koska teollisoikeuksien suojaaminen, hallinnointi ja puolustaminen perustuvat parempaan laatutasoon. Auktorisointi- ja valvontamenettely hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden olisi ilman asiamiestutkintoa vaikeampi arvioida asiamiehen osaamista ja ammattitaitoa.

Suomen Yrittäjät oli mukana asian valmistelua tukevassa ohjausryhmässä (11/2012—3/2013). Asiaa valmisteltiin ohjausryhmän ja ministeriön yhteisymmärryksessä siten, että asiamiesten auktorisointi- ja valvontamenettely perustettaisiin Keskuskauppakamarin yhteyteen mutta kuitenkin niin, että ankarimpien seuraamusten valvontatoimet ohjattaisiin Patentti- ja rekisterihallituksen hoidettavaksi. Myöhemmin TEM:n lausuntopyynnössä (TEM/989/03.01.01/2013) ja nyttemmin hallituksen esityksessä kuitenkin esitetään, että nämä tehtävät perustetaan kokonaisuudessaan PRH:n yhteyteen.

Tältä osin on syytä kiinnittää huomiota PRH:n omaan lausuntoon. Hallituksen esityksen sivulla 18 on lausuntopalautteen osalta todettu seuraavaa: ”Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan tarvittavia resursseja tulisikin vielä tarkastella, koska sivutoiminen lautakunta ja sivutoiminen sihteeri eivät riitä ehdotetunkaltaisen tehtäväkokonaisuuden hoitamiseen.” Sen sijaan että sijoittamispäätöksellä kasvatettaisiin julkista hallintoa, niin olisi vielä tutkittava vaihtoehtoa sijoittaa teollisoikeusasiamieslautakunta Keskuskauppakamarin yhteyteen. Keskuskauppakamarilla on vankka kokemus ja olemassa olevat fasiliteetit erilaisten tutkintojen ja kokeiden järjestämisessä sekä tutkinnon suorittaneiden rekisterien ylläpidossa.

Suomen Yrittäjät

Antti Huotilainen
lainopillinen asiamies