16.10.2015 klo 15:47
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunta

Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä HE 46/2015 laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta, jolla esitetään kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamista ja keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (jäljempänä Tukes). Esityksen mukaan kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta siirrettäisiin kunnilta ja aluehallintovirastoilta Tukesille. Lisäksi esitykseen sisältyy myös ehdotus kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 6 § mukaisen ilmoitusvelvollisuuden poistamisesta. Esitys sisältää myös eräitä lähinnä säädösteknisiksi katsottavia muutosehdotuksia.

Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan keskittäminen Tukesille

Viranomaisen toiminnan tehostaminen ja valvontajärjestelmän yksinkertaistaminen on kannatettavaa. Valvontatehtävän keskittäminen pääosin yhdelle viranomaistaholle mahdollistanee valvonnan ja osaamisen kehittymisen ja valvottavien kannalta mahdollisimman tasapuolisen ja yhdenmukaisen kohtelun. Erityisesti nämä seikat huomioon ottaen Suomen Yrittäjät suhtautuu lakiesitykseen ja sen tavoitteisiin erittäin myönteisesti.
Myös valvonnan muuttuminen pääosin budjettirahoitteiseksi on tarkoituksenmukaista. Se vähentää osaltaan valvonnan kohteena olevien tahojen taloudellista taakkaa, ja on myös valvonnan pistemäisyys huomioon ottaen perusteltua valvonnan kohteena olevien tahojen tasapuolisen kohtelun kannalta.

Kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n ilmoitusvelvollisuuden poistaminen

Muutosesitys, jolla kumotaan kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n mukainen eräitä kuluttajapalveluita tarjoavien uusien toiminnanharjoittajien velvollisuus tehdä toiminnastaan ilmoitus valvontaviranomaiselle vähentää osaltaan yritystoiminnan aloittamiseen liittyvää hallinnollista työtä. Lakiesityksen mukaan Ilmoitusvelvollisuus on katsottu tarpeettomaksi myös valvontaviranomaisen näkökulmasta. Näin ollen muutosesitystä voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden erittäin kannatettavana.

Kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonnan kehittäminen yksittäisiin kohteisiin ja erityisesti yksittäisiin laitteisiin ja teknisiin yksityiskohtiin painottuvasta tarkastamisesta kohti kokonaisvaltaisempaa tarkastelua on hyvä kehityssuunta. Sitä vastoin jälkivalvontamaksun korottamiseen ei mielestämme ole esitetty riittäviä perusteita, eikä jälkivalvontamaksun korotusta ole lakiesityksessä arvioitu riittävällä tavalla.

Lisäksi huomautamme, että esitetyn sääntelyn korostaessa omavalvonnan ja toiminnanharjoittajan turvallisuuskulttuurin merkitystä, olisi perusteltua, että Tukes uudessa valvontaroolissaan tarjoaisi yrityksille kattavasti neuvontaa ja opastusta edellä mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi. Neuvonnan ja opastuksen merkitys olisi erittäin tärkeää varsinkin toimintaa aloittavien pienten yritysten näkökulmasta.

Lopuksi

Suomen Yrittäjät suhtautuu lakiesityksen tavoitteisiin myönteisesti. Ne osaltaan vähentävät yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja järkeistävät yritystoimintaa koskevaa normimäärää sekä yksinkertaistavat viranomaisvalvontaa. Tältä osin esitetyt muutokset ovat omiaan edistämään yritysten toimintaa ja sen kautta hyödyttämään koko yhteiskunnan kehitystä. Toivomme, että samankaltainen myönteinen kehitys toteutuu muussakin lainsäädännössä.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Ville Kukkonen
Lainopillinen asiamies