13.11.2015 klo 10:00
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia siten, että yhteisöjen saamien osinkojen verovapautta rajoitettaisiin siltä osin kun saatu osinko olisi vähennyskelpoista sen maksajalle.

Samassa yhteydessä osinkoverotusta koskevaan sääntelyyn ehdotetaan lisättäväksi yleinen väärinkäytön vastainen säännös. Se soveltuisi yhteisöjen välisiin osinkoihin. Säännöksen tarkoituksena on puuttua järjestelyihin, jotka eivät ole aitoja, ja joilla pyritään perusteettomasti hyödyntämään osinkotulon verovapautta koskevia säännöksiä.
Esitys liittyy kansainvälisen haitallisen verosuunnittelun torjumiseen EU:ssa. Osana tätä tavoitetta emo-tytäryhtiödirektiiviä on muutettu torjumaan nykysääntelyn aikana ilmennyttä väärinkäyttöä. Tämä esitys liittyy muutosdirektiivin implementointiin.

Lausunto

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY kannattaa tavoitetta väärinkäytösten ehkäisemisestä. Pidämme esitystä perusteltuna siltä osin kun kyse on yhdenkertaisen verotuksen varmistamisesta rajaamalla verovapautta saman osingon vähennyskelpoisuustilanteissa maksajalle. Esitämme kuitenkin terminologista täsmennystä esitettyyn uuteen veronkiertosäännökseen.

SY pitää esitettyä yleistä väärinkäytön vastaista säännöstä tarpeettoman väljänä ehdotetussa muodossaan. Nyt ehdotetussa muodossaan se vaikuttaisi kattavan hyvin laajan joukon tilanteita. Yksityiskohtaisissa perusteluissa sivun 10 lopulla on soveltamistilanteita avattu, mutta melko vähän. Tästä herää huoli, että viranomainen pyrkisi soveltamaan säännöstä muunkinlaisiin tilanteisiin. Esimerkkinä huolen herättävästä tilanteesta voidaan mainita täysin kotimainen tilanne, jossa omistusta tietyssä yhtiössä halutaan ostaa luonnollisen henkilön omistamalle holdingyhtiölle (jolle osingot verovapaita) eikä henkilölle itselle. Tilanne vastaa apuyhtiön käyttämistä yritysten omistajanvaihdoksissa, mikä on hyvin tavallinen menettelytapa. Toimien tausta on tällöin liiketaloudellinen eikä verosuunnitteluun liittyvä.

Mielestämme ehdotetun veronkiertosäännöksen EVL 6 a §:n 9 mom. tulisi olla rajatumpi ja vastata sananmuodoltaan EVL 52h §:n väärinkäyttöä estävää säännöstä. Esimerkiksi termit ”päätarkoituksena tai yhtenä keskeisenä tarkoituksena” ehdotamme korvattavan ”yksinomaisena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista”. Lisäksi verrokkisäännöksen, eli EVL 52h §:n soveltamiskynnys on korkeammalla esitysluonnoksen veronkiertosäännökseen nähden siksi, että veronkiertotarkoituksen on oltava ilmeinen. Esitämme ilmeisyyden vaatimusta lisättäväksi vähintään tästä hallituksen esityksestä laadittavaan valiokuntamietintöön.

Suomen Yrittäjät

Satu Grekin
veroasiantuntija