16.11.2010 klo 10:33
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunta/ sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa sairasvakuutuslain muuttamiseksi. Esitys pohjautuu hallitusohjelman tavoitteeseen julkisten tilojen käytön tehostamisesta sekä asiaa valmistelleen työryhmän asiasta tekemään ehdotukseen.

Suomen Yrittäjät pitää tavoitetta julkisten tilojen käytön tehostamisesta kannatettavana, mutta järkeviltä toteutumisedellytyksiltään haastavana. Tämä näkyy mm. asiaa valmistelleen työryhmän muistiossaan esittämistä lukuisista rajauksista ja ehdoista sairasvakuutuksen myöntämiselle.

Suomen Yrittäjät edellyttää, että julkisten tilojen nykyistä tehokkaampi käyttö ei aiheuta vääristymiä eri palveluntuottajien väliseen kilpailutilanteeseen. Vuokrattaessa julkisia tiloja yksityiseen palvelutuotantoon, tulee vuokran yhteydessä periä kaikki ne kustannukset, jotka tilojen käytöstä tosiasiallisesti aiheutuvat. Kilpailuneutraliteetin turvaaminen julkisia tiloja yksityisille toimijoille vuokrattaessa vaikuttaa vähintäänkin haastavalta. Uskottavia ja kilpailuneutraaleja malleja vuokrausperusteiden laskemiseksi ei ole toistaiseksi esitetty.

Suomen Yrittäjät näkee tärkeäksi, että yksityinen ja julkinen terveydenhuolto olisi pystyttävä erottelemaan selkeästi toisistaan tiloja vuokrattaessa. Tämä seikka on hyödyllinen niin asiakkaan kuin palvelun tarjoajankin näkökulmasta. Asiakkaan osalta yksityisten yritysten toimiminen terveyskeskusten yhteydessä saattaisi vaikeuttaa palveluntuottajan tunnistamista. Jo nyt asiakkaalle on käytännössä mahdotonta arvioida hoitaako häntä kunnan oma lääkäri, kunnan ostopalveluina hankkima lääkäri vai uudistuksen toteutuessa kunnan terveyskeskuksessa toimivan yksityisen yrityksen palkkalistoilla oleva lääkäri.

Hallituksen esityksellä voi olla myös terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää hämärtävä vaikutus. Suomen Yrittäjät toivoo, että sairausvakuutusjärjestelmä pidettäisiin nykyisenkaltaisena selkeästi verorahoitteiselle järjestelmälle vaihtoehtoisena tapana mahdollistaa kansalaisille yksityisten terveyspalvelujen hankkiminen. Julkisissa tiloissa tuotettavien terveyspalvelujen rahoitus tulee jatkossakin järjestää verovaroilla.

Hallituksen esityksen yhteydessä tehty vaikutusarviointi ei ole erityisen seikkaperäistä ja ainakin arviot esityksen mahdollisista vaikutuksista yksityisten palveluntarjoajien toimintaedellytyksiin tai palvelumarkkinoiden kehittymiseen vaikuttavat ylimalkaisilta. Vaikka uudistuksen tarjoamien mahdollisuuksien käyttö arvioidaankin muistiossa alkuvaiheessa vähäiseksi, voi uudistuksella olla pidemmällä aikavälillä merkittäviä vaikutuksia. On perusteltua olettaa, että esitetyt muutokset aiheuttaisivat kilpailuvääristymiä ja haittaa palvelumarkkinoiden kehittymiselle sekä lisäisivät terveyspalvelujen rahoitus- ja palvelujärjestelmän sekavuutta nykyisestä. Tästä syystä Suomen Yrittäjät esittää perusteellisemman vaikutusarvioinnin tekemistä ennen asiasta päättämistä.

Edellä esitetyin perustein Suomen Yrittäjät ei tue hallituksen esitystä sairausvakuutuslain muuttamiseksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Janne Pesonen
elinkeinoasioiden päällikkö