10.11.2015 klo 10:30
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että sairauspäivärahan määräytymisessä käytettävän 70 prosentin korvaustasoon oikeuttavan vuosityötulon yläraja alennettaisiin nykyisestä 36 419 eurosta 30 000 euroon. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa karttuisi nykyisen 40 prosentin sijasta 35 prosenttia 56 032 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 25 prosenttia. Edelleen vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 päivän korotettu 75 prosentin korvausaste ehdotetaan alennettavaksi 70 prosenttiin.

Sairauspäivärahaan ehdotettujen muutosten säästövaikutukseksi on arvioitu 29 milj. euroa ja vanhempainpäivärahaan ehdotettujen muutosten 13 milj. euroa vuositasolla. Säästövaikutus kohdistuu sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen, josta valtaosa rahoitetaan työnantajilta ja vakuutetuilta (työntekijät/yrittäjät) kerättävillä vakuutusmaksuilla. Vakuutusmaksuilla rahoitettavasta osuudesta työnantajien osuus on yli kaksi kolmasosaa.

Esitys perustuu pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan, jonka mukaan ehdotetut muutokset ovat osa julkisen talouden välttämättömiä sopeutustoimia.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja Suomen Yrittäjiä on kuultu valmistelun yhteydessä. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Suomen Yrittäjät kannattaa esitettyjä muutoksia. Sairausvakuutusetuuksiin tehtävät maltilliset leikkaukset vähentävät painetta nostaa sairausvakuutusmaksuja ja parhaimmillaan jopa laskevat niitä vaikuttaen suoraan työllistämiskynnystä alentavasti. Pienetkin muutokset työnantajamaksuihin ovat tärkeitä tilanteessa, jossa yritysten kustannuskilpailukyvyn parantaminen on nopein tie talouden ongelmien selättämiseen.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö