22.12.2009 klo 09:47
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi takuueläkkeestä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki takuueläkkeestä. Takuueläke olisi taloudellinen tukimuoto, jolla turvataan Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo, jos hänen eläkkeensä ei muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Takuueläkkeen myöntämisen edellytyksenä olisi, että hakija saa vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, työttömyyseläkettä tai eläkettä maatalousyrittäjäin luopumistukijärjestelmästä, ja että hänen eläkkeensä yhteenlaskettuna jäävät alle takuueläkkeeksi määritellyn tason 685 euroa kuukaudessa (v.2010 tasossa). Eläkkeensaajan muut eläketulot vähentäisivät takuueläkkeen määrää. Arvion mukaan takuueläkkeen saajia olisi vuonna 1.3.2011 lain voimaan tullessa noin 120.000 henkilöä. Takuueläkkeen toimeenpanon hoitaisi Kansaneläkelaitos ja se rahoitettaisiin valtion varoista. Ehdotus takuueläkkeestä perustuu SATA-komitean väliraportin keskeisiin linjauksiin sekä pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan.

Takuueläkkeen säätämiselle on perusteita mutta siihen liittyy myös pulmia. Takuueläke mahdollistaa kohtuullisen toimeentulon myös usealle yrittäjänä toimineelle eläkkeensaajalle. Takuueläke voi kuitenkin heikentää pienituloisten henkilöiden halukkuutta pysyä työelämässä, kun he takuueläkkeen vuoksi eivät koe työelämässä pysymistä kannattavana. Suomen työikäisen väestön vähentyminen ja elatussuhteen heikkeneminen edellyttävät väistämättä työurien pidentämistä. Tästä näkökulmasta on tärkeää, että sosiaaliturvaan ei luoda uusia järjestelmiä, jotka kannustavat työikäistä väestöä siirtymään työmarkkinoiden ulkopuolelle. Lisäksi takuueläke voi vaikuttaa pienituloisten yrittäjien halukkuuteen nostaa YEL-vakuutuksen tasoa, mikä heijastuu yrittäjien sosiaaliturvan tasoon laajemminkin. Tämän vuoksi edellytämme, että takuueläkkeen mahdollisia vaikutuksia työurien pituuteen ja YEL-vakuutuksien tasoon seurataan.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö