13.3.2002 klo 11:10
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 216/2001 vp)

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Pyydettynä lausuntona Suomen Yrittäjät ry esittää ulosottolain uudistamisehdotuksen johdosta seuraavaa:

Käsiteltävänä oleva ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen toinen vaihe on mittava lainsäädäntömuutos, jossa ehdotetaan lukuisia ulosottomenettelyä tehostavia toimia samoin kuin säännöksiä, jotka selkeyttävät niin velkojan kuin velallisen asemaa. Merkittävä yksittäinen ehdotus on kysymys määräajan asettamisesta ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuudelle.

Suomen Yrittäjät kannattaa ensinnäkin kaikkia niitä muutoksia, jotka parantavat ulosottomenettelyä. Tällaisia ovat velkojan kannalta muiden ohella uuden tietojärjestelmän käyttöön ottaminen ulosotossa, joka mm. nopeuttaa velallisen ulosottokelpoisen omaisuuden ja tulojen selvittelyä, ulosoton hakemismahdollisuus missä tahansa ulosottopiirissä, siirtyminen järjestelyyn, jossa samaa velallista koskevat asiat keskitetään yhteen, sekä viranomaisten keskinäisen tiedonsiirron parantaminen. Ulosotossa kertyneiden suoritusten tilannetta kuvaavan ulosottoselvityksen toimittaminen säännöllisin väliajoin niin velkojalle kuin velalliselle helpottaa asianosaisten pysymistä selvillä maksetuista määristä ja niiden kohdentumisesta eri saataville.

Esityksessä ehdotetaan velallisena olevaa luonnollista henkilöä koskevalle ulosotolle pääsääntöisesti 15 vuoden määräaikaa. Määräaika olisi 20 vuotta, jos velkojanakin on luonnollinen henkilö tai kysymys on rangaistavaan menettelyyn perustuvasta saatavasta. Velka ei sinänsä lakkaisi, mutta käytännön vaikutukset vastaavat pitkälti velan lopullista vanhentumista eräin poikkeuksin. Kysymys olisi siten käytännön tasolla myös sopimuksen sitovuuden lakkaamisesta automaattisesti suoraan lain nojalla. Ehdotettua muutosta voidaan näin ollen pitää periaatteellisesti suurena, vaikkakin velkojen lopullista vanhentumista merkitseviä säännöstöjä on meillä pitkään ollut lainsäädännössä mm. verosaatavien osalta samoin kuin yhteisöjen konkurssin ja yksityishenkilön velkajärjestelyn osalta.

Määräajan asettamista ulosottokelpoisuudelle ja muutoksen taannehtivuutta tältä osin perustellaan pyrkimyksellä ehkäistä niitä haittoja, joita erityisesti 1990-luvun laman seurauksena ylivoimaiseen velkavastuuseen joutumisesta on koitunut niin velkaantuneille henkilöille ja heidän lähipiirilleen kuin yhteiskunnalle. Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä sitä, että ylivelkaisuudesta seuraavien haittojen korjaamiskeinoja parannetaan, kun nykyiset menettelyt eivät ole kyenneet riittävässä määrin ratkaisemaan ongelmia. Moni yritystoiminnan seurauksena ylivoimaiseen velkavastuuseen joutunut yrittäjä on katsonut, että kun velkavastuun aiheuttaneet tapahtumat yrityksessä olivat itse asiassa seurausta valtiovallan toimenpiteistä ja ratkaisuista, niin yhteiskunnalla tulisi olla myös vastuunsa ongelmatilanteiden korjaamisesta.

Keskeisin kysymys on, millainen vaikutus muutoksella olisi kansalaisten käyttäytymiseen ja yleiseen maksumoraaliin, erityisesti minkälaisia välillisiä ja pitkän ajanjakson vaikutuksia muutoksella saattaisi olla. Tästä seuraa edelleen kysymys siitä, miten muutos vaikuttaisi rahoitukseen ja luotonantoon. Suomen Yrittäjiä kiinnostaa luonnollisesti myös, minkälainen vaikutus muutoksella voisi olla yrittämisen edellytyksiin ja yrittäjyyteen.

Maksumoraalin osalta on pohdittava, missä määrin muutos voisi heikentäää vastuuntuntoista suhtautumista velvoitteiden hoitamiseen. Suomessa vallitseva maksumoraali ja noudatettavat maksuajat ovat kansainvälisessä vertailussa suhteellisen hyvällä sijalla. Tätä hyvää tilannetta ei selittäne se, että ulosottomenettely voi olla ajallisesti rajoittamaton, vaan syyt löytynevät enemmänkin toimivasta ulosottomenettelystä ja perintätoiminnasta, luotettavasta väestötietojärjestelmästä sekä luottotietotoiminnan tehokkuudesta. Seuraamukset maksuhäiriöistä konkretisoituvat meillä melko nopeasti ja seuraamukset ovat yleisesti kansalaisten tiedossa.

Ehdotus epäilemättä tulisi vaikuttamaan jollakin tavalla rahoitukseen ja luotonantoon samoin kuin saatavien perintään. Koska määräajan asettaminen ulosottokelpoisuudelle voisi joissakin tapauksissa lisätä pyrkimystä vilpilliseen menettelyyn, vastaavasti luotonannossa tultaisiin jossakin mitassa kiristämään ehtoja esim. vakuusvaatimusten osalta. Riskin lisääntyminen voisi vaikuttaa myös luottokorkoihin. Nämä vaikutukset kohdistuisivat ehkä erityisesti aloittavien uusien yritysten samoin kuin vaikeuksissa olevien yritysten rahoittamiseen, mikä voisi vaikuttaa haitallisesti uusien yritysten perustamiseen. Samoin luotonantajien reagointi maksuhäiriöihin saattaisi terävöityä nykyisestä ja perintää tehostettaisiin entisestään. Toisaalta tämän kaltaiset muutokset luotonannossa vastaavasti todennäköisesti vaikuttaisivat kansalaisten yleiseen käsitykseen luottosuhteiden velvoittavuudesta.

Yrittäjyysaktiivisuus on kansainvälisessä vertailussa Suomessa alhaisella tasolla. Tilanteeseen on useita syitä, joista merkittävimpiä lienee se, että palkkatyö koetaan turvallisuudeltaan ylivertaiseksi yrittäjyyteen nähden varsinkin sosiaaliturvan suhteen. Tähän turvallisuuden tuntemukseen vaikuttaa kuitenkin myös se, millaiseksi taloudellisen epäonnistumisen riski koetaan. Koska Suomessa velkavastuu toteutuu hyvinkin tehokkaasti moneen muuhun maahan verrattuna, epäonnistumisesta seuraava taloudellinen riski arvioidaan meillä aivan perustellusti suureksi. Tässä mielessä ehdotettu muutos voisi vaikuttaa siihen suuntaan, että pelko epäonnistumisesta seuraavasta loppuelämän kestävästä velkavastuusta voisi hälventyä, millä olisi myönteinen vaikutus yrittäjyysaktiivisuuteen.

Suomen yrittäjät hyväksyy ehdotuksen määräajan asettamisesta ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuudelle huomioon ottaen, että samalla tehostetaan ulosottoperinnän toimintaa. Ehdotetut 15 ja 20 vuoden määräajat ovat myös siinä määrin pitkät, että ne osaltaan karsivat houkutusta tietoiseen ylivelkaantumiseen. Huomautettavaa ei myöskään ole sen johdosta, että määräaikojen asettamista koskevat muutokset saatettaisiin voimaan taannehtivasti. Esityksen tavoitteita ajatellen taannehtiva vaikutus on itse asiassa välttämätön.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että ylivelkaisuusongelman korjaamiseksi mahdollisimman pikaisesti selvitetään mahdollisuudet tarkistaa yksityishenkilön velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksiä huomioon ottaen yritystoiminnan seurauksena syntyvän velkaantumisen erityispiirteet. Velkajärjestely on mielestämme joka tapauksessa ensisijainen ja myös nopeammin vaikuttava keino esillä olevien ongelmien hoitamisessa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Rauno Vanhanen
johtaja