9.1.2015 klo 09:00
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta. Ehdotetut muutokset koskevat metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukeen liittyvää sääntelyä. Lakia muutettaisiin siten, että järeän puun hakkuukohteelta saaduista energiantuotantoa korkeamman jalostusasteen tuotantoon soveltuvista rungonosista valmistetulla metsähakkeella tuotetun sähkön tukea alennettaisiin. Muulla metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettaisiin edelleen täysimääräistä tuotantotukea. Tavoitteena on varmistaa, ettei metsähakkeen tuotantotuki vaaranna metsäteollisuuden puuraaka-aineen saantia nostamalla teollisuuden raaka-aineeksi sopivan puun hintaa. Samalla tavoitellaan metsähakkeen energiakäytön kasvua ja pyritään turvaamaan uusiutuvan energian lisäämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Ehdotettu muutos on tarpeeton

Suomen Yrittäjät ymmärtää lain tavoitteet ja pitää tärkeänä, että puuraaka-ainetta käytetään tehokkaalla tavalla siten, ettei metsähakkeen tuki johda korkeamman jalostusasteen tuotantoon soveltuvan raaka-aineen merkittävään suureen käyttöön energiantuotannossa. Suomen Yrittäjät katsoo kuitenkin, että metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen alentaminen hallituksen esitysluonnoksessa olevalla tavalla ei esityksessä mainituilla perusteilla näytä tarpeelliselta. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi todetaan, että Suomessa on runsaasti potentiaalista puuntarjontaa ja puuta arvioidaan olevan riittävästi metsäteollisuuden, energiantuotannon ja muun puuraaka-ainetta käyttävän teollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Luonnoksen mukaan metsähakkeelle maksettava tuotantotuki ei myöskään ole vaikuttanut metsäteollisuuden puuraaka-aineen saatavuuteen eikä hintaan. Puun käyttöön kohdistuu pitkällä aikavälillä kasvupaineita erityisesti energiantuotannossa ja uusien käyttökohteiden, kuten biojalosteiden tuotannossa. Siksi puumarkkinoita ja metsähakkeen käytön kehitystä sekä metsähakkeen tuotantotuen vaikutusta puumarkkinoihin tulee seurata.

Vaikutukset eri osapuoliin selvitettävä tarkemmin

Metsähakkeen tuotantotuen alentaminen luonnoksessa esitetyllä tavalla lisää sähköntuottajien tuen hakuun ja todentamiseen liittyvää hallinnollista taakkaa sekä työtä ja kustannuksia puun korjuussa, kuljetuksessa ja varastoinnissa. Tämä vaikuttaa eri osapuolten metsän hoitoon ja puu-raaka-aineen käyttöön liittyviin kannusteisiin. Hallituksen esityksessä ei ole arvioitu riittävän tarkkaan vaikutuksia eri osapuoliin. Harkittaessa keinoja estää korkeamman jalostusasteen tuotantoon sopivan puuraaka-aineen ohjautumista energiantuotantoon tulee selvittää niiden vaikutukset puumarkkinoihin ja puumarkkinoilla toimiviin osapuoliin metsänomistajista, korjuu- ja kuljetusyrityksiin sekä edelleen teollisuuteen ja energiantuotantoon. Vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava puun korjuuseen, kuljetukseen, varastointiin ja hyödyntämiseen liittyvät käytännöt.

Ystävällisin terveisin
Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Eini Lemmelä
toimitusjohtaja ympäristöekonomisti