14.10.2014 klo 11:08
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Esityksessä ehdotetaan muutoksia osuuspääoman koron ja muun osuuskunnan jakaman ylijäämän verotusta koskeviin säännöksiin.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Osuuskunnasta saatu ylijäämä

Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu ylijäämä olisi 25 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa 2 500 euroon saakka. Euromääräisen rajan ylittävältä osalta ylijäämästä 85 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa. Ylijäämästä 75 prosenttia olisi kuitenkin ansiotuloa, jos osuuskunnassa on alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä ja ylijäämä ylittää määrän, joka vastaa kyseisen jäsenen osuudelle osuuskunnan omaan pääomaan merkitystä määrästä laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa.

Esitetty 2 500 euron lievemmin verotettu raja on pienehkö. Huojennuksen näkökulmasta olisi kohtuullista, ja parantaisi verotuksen linjakkuutta, että nykyisellään laissa oleva 1 500 euron verovapaus ylijäämänpalautuksissa pidettäisiin voimassa. Tällöin vastaava verovapaus tulisi neutraalisuuden ja kotimaisen omistajuuden tukemisen vuoksi toteuttaa myös osakeyhtiöiden verotuksessa, kuten edellisen hallituskauden hallitusohjelmassa oli esitetty.

Ennakonpidätys- ja raportointivelvollisuudesta

Jos verovapaat ylijäämänpalautukset poistetaan, kuten hallitus nyt esittää, tulee maksajaosuuskunnan lähtökohtaisesti toimittaa palautuksista ennakonpidätys. Vastaava menettely ulotettiin osinkoihin vuoden 2014 alusta. SY pitää tätä kehitystä hallinnollisen taakan vähentämisen näkökulmasta haitallisena.

Haittaa lieventää vähäisessä määrin ennakkoperintäasetuksen 14 §, jonka mukaan ennakkoperintäasetusta ei toimiteta määrältään alle 20 euron pääomatuloista tai muista alle 20 euron satunnaisista suorituksista. Raja on varsin alhainen poistaakseen todella hallintotaakkaa. Tosin Verohallinto voi päätöksellään määrätä, ettei tulosta toimiteta ennakonpidätystä, vaikka tulo olisikin veronalaista ja ennakonpidätyksenalaista.

Jos pieniä ylijäämän palautuksia ei voida jättää verovapaiksi, tulisi toissijaisesti säätää vähintään Verohallinnon päätöksellä pienet, esimerkiksi alle 100 euron suoritukset vapaiksi ennakonpidätysvelvollisuudesta. Valvontatarpeet tulevat mielestämme katetuksi maksajalle tällöinkin (ja jo nykyisellään) kuuluvalla velvollisuudella antaa tuloista Verohallinnolle vuosi-ilmoitus saajakohtaisella erittelyllä.

Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuus

Ehdotetun elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n uuden 4 momentin mukaan muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan jäsenilleen jakama ylijäämänpalautus olisi vähennyskelpoinen vain siltä osin kuin säännöksessä esitetyt edellytykset täyttyvät. Ylijäämänpalautus olisi vähennyskelpoinen muiden soveltamisedellytysten täyttyessä vain siltä osin kuin se jaetaan elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavalle osuuskunnan jäsenelle.

Säännösehdotusta tulisi tältä osin muuttaa tasapuolisemmaksi siten, että vähennyskelpoisuus koskisi myös ylijäämää, joka jaetaan metsätaloutta harjoittavalle osuuskunnan jäsenelle.

Nettovarallisuuden laskeminen – alle 500 jäsenen osuuskunnat

Jäsenmäärältään alle 500 jäsenen osuuskuntien ylijäämänpalautukset esitetään verotettavaksi osin pääomatulona, jos ylijäämä ylittää saajan osakkeiden ja osuuksien merkintähinnalle lasketun 8 prosentin tuoton.

Hallituksen esityksen tarkoituksena lienee, että määritettäessä arvoa, jolle 8 prosentin tuotto lasketaan, sääntely olisi yhdenmukaista osinkoverotuksen säännösten kanssa (omistusta vastaava osuus yhtiön nettovarallisuudesta vähennettynä osakaskohtaisilla oikaisuilla). Kuitenkin hallituksen esityksessä asia on muotoiltu määräksi, joka vastaa saajan omistamistaan osakkeista ja osuuksista maksamaa, omaan pääomaan merkittyä hintaa. SY ehdottaakin muotoilun tarkentamista lakiin, tai vähintään valiokunnan mietintöön.

Erityisesti tuottajaosuuskunnissa on paljon jäsenmäärävaatimuksen alittavia osuuskuntia. Ne saattavat varautua tulevaisuuden investointeihin rahastoimalla ylijäämää sen sijaan, että jakaisivat ne osakkaille. Hallituksen esityksessä nyt käytetyn sananmuodon perusteella on mahdollista tehdä tulkinta, ettei osuuskuntaan kertynyt varallisuus kasvattaisikaan pohjaa, josta 8 prosentin tuotto-osuus lasketaan.

Satu Grekin
veroasiantuntija