7.10.2014 klo 12:42
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä perintö- ja lahjaverolain muuttamiseksi

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia 1.1.2015 alkaen siten, että veroasteikkoja korotettaisiin kussakin asteikon portaassa yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi asteikkojen ylin, vuosina 2013 – 2015 yli 1 000 000 euron määräisiin perintöosuuksiin ja lahjoihin sovellettava kolmella prosenttiyksiköllä korotettu veroprosentti säädettäisiin pysyväksi.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY ei kannata esitettyä perintö- ja lahjaverolain kiristystä.

Perintö- ja lahjaverotusta on tällä vaalikaudella kiristetty jo kaksi kertaa. Esitettyjen muutosten johdosta veronkorotusten piiriin kuuluvien suurimpien perintöjen ja lahjojen verotus kiristyisi pysyvästi enimmillään noin 54 prosentilla kolmen vuoden kuluessa (lähde: Perheyritysten liiton laskelmat). Kun otetaan huomioon, että edellisellä hallituskaudella voimaan tulleissa muutoksissa suuntana oli päinvastoin perintö- ja lahjaverotuksen keventäminen, ei viimeaikaista kehitystä voida pitää johdonmukaisena eikä oikeansuuntaisena.

Perintö- ja lahjaverotus haittaa yritysten sukupolvenvaihdoksia

Yritystoiminnan jatkuvuus yrittäjäpolvenvaihdostilanteessa on työllisyyden kannalta varsin tärkeää. Tämän vuoksi on yhteiskunnallisesti perusteltua pyrkiä järjestämään yrittäjäpolvenvaihdostilanteet sellaisiksi, että vaihdokset onnistuvat mahdollisimman useissa yrityksissä. Eräs merkittävä asiaan vaikuttava seikka on omistajanvaihdoksiin liittyvä verokohtelu.

Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin (Varamäki, Tall, Sorama & Katajavirta: Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012) mukaan sukupolvenvaihdoksen perhepiirissä pyrkii toteuttamaan noin 20 % yrityksistä. Tästä omaisuuden siirrosta jatkajalle peritään Suomessa perintö- ja lahjaveroa, tosin yritysvarojen aliarvostukseen liittyvällä huojennuksella sen soveltamisedellytysten täyttyessä. Edellytyksistä ongelmallisiksi on koettu ensinnäkin jatkajaan, ja toisaalta yrityksessä harjoitetun toiminnan laatuun liittyvät vaatimukset, sekä vaatimus 10 % omistuksesta.

Yrittäjäpolvenvaihdoksista arviolta 40 prosenttia tehdään muille kuin perheenjäsenille. Osaava jatkaja yritykselle löytyy usein yrityksen työntekijöistä, mikä on työpaikkojen säilymisen näkökulmasta kannatettavaa. SY pitää tärkeänä, että myös yrityksen työntekijöille tapahtuvissa yrittäjäpolvenvaihdoksissa olisi käytettävissä vastaavansuuruiset verokannustimet, kuin perheenjäsenillekin tapahtuvissa vaihdoksissa.

Perintö- ja lahjavero muodostaa varsinkin suurehkojen perheyritysten sukupolvenvaihdoksissa uhan sukupolvenvaihdoksen onnistumiselle. Vero koskettaa kuitenkin myös laajemmin pk-yrityksiä, koska yrittäjäpolvenvaihdoksissa siirtyvät varat ovat usein melko suuria. Koska vero tyypillisesti joudutaan käytännössä rahoittamaan yrityksestä saatavalla tuotolla, vero on kyettävä nostamaan yritystoiminnan tuotoista, tai mahdollisesti pohdittava yritystoiminnan myyntiä kokonaan tai osittain. Tällöin etenkin keskisuurten yritysten osalta yhtenä vaihtoehtona voi olla yrityksen myynti ulkopuoliselle, usein ulkomaiselle sijoittajalle, mikä kokemuksen mukaan pitkällä aikavälillä vaarantaa työpaikkoja Suomessa. Työllisyyden turvaamisen kannalta olisi siten perusteltua poistaa omistajanvaihdoksiin liittyvä perintö- tai lahjaverosta aiheutuva verorasitus ja kohdentaa verotus Ruotsin tapaan tilanteeseen, jossa yrityksen jatkaja mahdollisesti myy yrityksen.

Satu Grekin
veroasiantuntija