22.4.2002 klo 12:25
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä rahanpesun estämistä ja selvittämistä annetun lain muuttamisesta ja rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta: lausuntopyyntö SM-2002-00818/Ri-3

Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriön poliisiosasto on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikko asiassa mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Ehdotuksella on tarkoitus panna täytäntöön muun muassa kansainvälisen terrorismin vastaisen yleissopimuksen ja Euroopan yhteisön rahanpesudirektiivin muutoksen edellyttämät velvoitteet. Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa rahanpesuntorjuntaa laajentamalla ilmoitusvelvollisten piiriä. Lisäksi ehdotuksella pyritään tehostamaan terrorismin ja huumausainerikosten rahoittamisen torjuntaa laajentamalla rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmän soveltamisalaa terrorismiin ja huumausainerikoksiin. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa.

Suomen Yrittäjät pitää harmaan talouden ja rahanpesun torjuntaa tärkeänä ja on huolissaan lisääntyneestä rikollisuudesta sekä harmaasta taloudesta. Näin ollen Suomen Yrittäjät pitää muutosten tekemistä tärkeänä ja ilmoitusvelvollisten piirin laajentamista hyväksyttävänä. Ehdotuksen mukaan ilmoitusvelvollisten piiriä laajennettaisiin tilintarkastajiin, kirjanpitäjiin, arvoesineiden kauppiaisiin ja välittäjiin, huutokaupanpitäjiin sekä niin kutsuttuihin lakimiesammattien harjoittajiin pois lukien oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä toimivat.

Suomen Yrittäjät haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että ehdotuksen mukaan ilmoitusvelvollisuus koskisi myös sellaisia henkilöitä, joilla ei välttämättä ole asianmukaista tietoa lain velvoitteista tai riittävää kokemusta. Esimerkkinä voidaan vaikka mainita maallikkotilintarjakastaja. Näin ollen on erittäin tärkeää, että ilmoitusvelvollisuus liittyy ilmoitusvelvollisten normaalien tehtävien hoidon yhteydessä saamiin tietoihin eikä ilmoitusvelvollisten selonottovelvollisuutta lisätä. Arviot rahanpesunepäilyistä eivät yleensä liity ilmoitusvelvollisten normaalitehtäviin. Koska ilmoitusvelvollinen voi voimassaolevan lain 15 §:n mukaan joutua vahingonkorvausvastuuseen ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen johdosta, tulisi hallituksen esityksen perusteluissa määritellä riittävän selvästi se huolellisuustaso, jota ilmoitusvelvollisen tulee noudattaa. Nykyinen ilmoitusvelvollisen vahingonkorvausvastuuta koskeva tulkinnanvarainen säännös voi myös johtaa siihen, että vahingonkorvausuhka estää ilmoitusten tekemisen.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Rauno Vanhanen
johtaja

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies