15.5.2008 klo 12:58
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (he 48/2008 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Ehdotetuilla lainmuutoksilla on tarkoitus selkeyttää yhteisötilaajien oikeuksia käsitellä tunnistamistietoja teknistä kehittämistä varten sekä maksullisten tietoyhteiskunnan palvelujen ja viestintäverkkojen luvattoman käytön tai viestintäpalveluiden ohjeiden vastaisen käytön selvittämiseksi. Yhteisötilaajalla olisi oikeus käsitellä tietyin edellytyksin tunnistamistietoja, jos epäillään elinkeinotoiminnan kannalta keskeisten yrityssalaisuuksien luvatonta paljastamista.

Suomen Yrittäjät suhtautuu ehdotettuihin muutoksiin myönteisesti. Yrityksillä tulee olla mahdollisuus turvata toimintaansa ja reagoida viestintäverkkoonsa ja -palveluihin kohdistuviin väärinkäytöksiin. Yrityksen tulee voida tehokkaasti reagoida ja torjua yrityssalaisuuksiinsa kohdistuvia uhkatekijöitä myös sähköisessä viestinnässä.

Tunnistamistietojen käsittelyä väärinkäytöstapauksissa ei ole enää tässä hallituksen esityksessä sidottu ainoastaan kansantaloudellisesti merkittävään yritystoimintaan. Pidämme tätä muutosta positiivisena. Mahdollisuus tunnistamistietojen käsittelyyn on tärkeää kaikille yhteisötilaaja-työnantajille tilanteessa, jossa on perusteltua syy epäillä väärinkäytöstä.

Haluamme korostaa sitä, että ehdotetut yhteisötilaaja-työnantajan oikeudet tunnistamistietojen käsittelyyn liittyvät työnantajan omistamaan viestintäverkkoon ja viestintäpalveluun tai maksulliseen tietoyhteiskunnan palveluun, jonka käyttöoikeus kuuluu yhteisötilaaja-työnantajalle. Viestintäverkon, viestintäpalvelun tai maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun käyttöoikeudet ovat siten työnantajan työntekijälle antamia työvälineitä, joiden suhteen työnantaja ei ole ulkopuolinen.

Edelleen asiassa on merkityksellistä huomata se hallituksen esityksessä esille tuotu tosiasia, että tunnistamistiedot ovat rinnastettavissa kirjeen tai postipaketin osoite- ja postileimatietoihin sekä kirjeen tai paketin kokoon ja muotoon. Ehdotetulla muutoksella ei siten vaaranneta viestinnän sisällön luottamuksellisuutta.

Edellä kerrotuin perustein ehdotetut muutokset ovat kannatettavia.
Pidämme kuitenkin tärkeänä sitä, että ehdotettujen muutosten vaikutusten arvioimiseksi liikenne- ja viestintäministeriöön asetetaan seurantaryhmä, jossa seurataan erityisesti sitä, minkälaisia yritysvaikutuksia tunnistamistietojen käsittelyn suhteellisen moniportainen menettely aiheuttaa yhteisötilaaja-työnantajille. Yritysvaikutukset on arvioitu hyvin ja kattavasti hallituksen esityksessä, mutta on tärkeää seurata, ettei ehdotettu menettely muodostu käytännössä yhteisötilaaja-työnantajille liian monimutkaiseksi soveltaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
lainopillinen asiamies, varatuomari