26.8.2014 klo 14:48
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutoksia sairausvakuutusjärjestelmän sairaanhoidon korvauksia koskeviin säännöksiin. Vakuutetun omavastuuosuuksia matkakustannuksista ehdotetaan korotettavaksi, matkojen yhdistelyä lisättäväksi ja sairaanhoitovakuutuksesta korvattavan suun ja hampaiden tarkastusväliä pidennettäväksi terveillä aikuisilla. Lisäksi ehdotetaan Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen vuosittain käytettävän rahamäärän vähimmäismäärän alentamista.

Esityksen tavoitteena on tasapainottaa valtiontaloutta vuosille 2014-2017 ja 2015-2018 annetuissa kehyspäätöksissä sovitusti ja saavuttaa 75 miljoonan euron säästö valtion vuoden 2015 talousarviossa. Ehdotetuista muutoksista syntyvä säästö esitetäänkin kohdennettavaksi kokonaisuudessaan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitusosuuteen.

Esityksessä edelleen esitetään sairaanhoitovakuutuksen vakuutettujen ja valtion välisiä rahoitusosuuksia muutettavaksi siten, että vuosina 2015-2016 vakuutetut rahoittaisivat 55,1 prosenttia ja valtio 44,9 prosenttia sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen kulujen yhteismäärästä, kun nyt rahoitusosuudet ovat 50 prosenttia.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Nähdäksemme vuosikymmeniä toiminutta sairausvakuutusjärjestelmää voidaan pitää kustannustehokkaana kansanvakuutuksena, jonka rahoitukseen tehtävien muutosten todellisia vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida. Hallituksen esityksen taustana on tehdyt kehyspäätökset. Katsomme, että esitetyillä muutoksilla tavoitetaan kehyspäätöksissä sovittu säästö mahdollisimman vähäisin haitoin vakuutetuille, terveyspalvelujen tuottajille sekä taksiyrityksille.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Harri Hellstén
Lainopillinen asiamies