16.11.2010 klo 10:38
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunta/ sosiaali- ja terveysvaliokunta

Lähtökohdat asian tarkastelulle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt kirjallista lausuntoa yllä mainitusta hallituksen esityksestä terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Suomen Yrittäjät pitää lähtökohtaisesti hyvänä, ja jossain määrin jopa välttämättömänä, uudistaa terveydenhuoltojärjestelmää koskevaa sääntelyä.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon lähentämistä voidaan pitää kannatettavana ajatuksena, samoin kuin olennaisten sosiaalipalvelujen integroimista nykyistä paremmin osaksi terveyspalvelukokonaisuutta. Myös asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisääminen on kehityssuuntana oikea.

Lain yleinen tarkastelu

Lähtökohdat ja tavoitteet terveydenhuoltolain uudistamiselle olivat kunnianhimoiset eikä hallituksen esitys pysty vastaamaan niihin kuin osittaisesti. Palveluiden järjestämiseen, rahoitukseen ja rakenteisiin liittyvät oleelliset kysymykset jäävät hallituksen esityksessä pääosin ratkaisematta.

Suomen Yrittäjien mielestä yksi hallituksen esityksen keskeisimmistä puutteista on yksityisen sektorin tuottaman terveydenhuollon jättäminen varsin vähälle huomiolle uudistuksia pohdittaessa. Yksityinen sektori tuottaa lähes viidenneksen kaikista terveyspalveluista ja työllistää lähes 25 000 terveydenhuollon ammattilaista. Sitä voi siis pitää merkittävänä ja tärkeänä osana suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Useilla terveydenhuollon aloilla yksityinen sektori tuottaa jopa julkista sektoria suuremman osan palveluista (esim. fysikaalinen kuntoutus ja hammashuollon palvelut).

Kun tarkastelu lähtee pelkästään julkisen sektorin tuotannon pohjalta, saattaa laki heikentää yksityisen terveyspalvelumarkkinan kehittymisedellytyksiä paikoin merkittävästikin (kuten nyt näyttää esimerkiksi sairaankuljetuksen ja ensihoidon osalta käyvän). Lisäksi näkemykset yksityisen sektorin merkityksen kasvusta tulevaisuudessa ovat mieluumminkin uhkakuvia maalailevia, kuin positiivisia mahdollisuuksia näkeviä. Myöskään lain vaikutuksia markkinoiden kehittymiseen ja toimivuuteen ei ole arvioitu esityksessä riittävän perusteellisesti.

Hallituksen esityksessä esitetään asiakkaille nykyistä laajempaa mahdollisuutta valita palveluidensa tuottaja. Potilaalle esitetään mm. mahdollisuutta valita ensivaiheessa kuntansa terveysasema ja kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikkö erityisvastuualueellaan sekä mikäli henkilö esimerkiksi asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella, voisi hän käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen muuta terveyskeskusta tai kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikköä.

Palvelujen käytön mahdollistamista yli kuntarajojen ja asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien kaikenlaista lisäämistä voidaan pitää kannatettavana. Silti hallituksen esitys vaikuttaa varsin pieneltä askeleelta tähän oikeana pidettävään suuntaan, jos sitä vertaa esimerkiksi oikein toteutetun palvelusetelijärjestelmän mahdollistamaan ja asiakkaan kannalta aidompaan valinnanmahdollisuuteen.

Jatkovalmistelussa olisikin syytä pohtia millä edellytyksillä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia voisi lisätä pelkästään julkisen sektorin piiristä nykyistä tehokkaammin myös yksityisen palvelutarjonnan puolelle. Asiakasohjaus voi parantua vain, mikäli tarjolla on julkisten toimijoiden lisäksi riittävästi vaihtoehtoja myös yksityiseltä sektorilta. Lainsäädännön tulisi tuoda yksityistä sektoria järjestelmällisesti esiin vaihtoehtona palvelujen kunnalliselle tuotannolle. Niin ikään palveluseteleiden nykyistä laajempaan käyttöönottoon tulisi kannustaa ja pohtia aitoja tapoja edistää niiden käyttöönottoa.

Sairaankuljetus ja ensihoito

Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen esityksen selkeästi hankalin yksittäinen esitys liittyy sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämiseen. Esitetyssä muodossaan lain vaikutukset yksityisen sairaankuljetuksen harjoittamisedellytyksiin olisivat negatiivisia ja paikoin erittäinkin rajuja. Näiltä osin Suomen Yrittäjät yhtyy Suomen Sairaankuljetusliiton sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 28.10.2010 esittämiin näkemyksiin hallituksen esityksen muutostarpeista.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Janne Pesonen
elinkeinoasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät