11.6.2010 klo 11:07
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiön Finnvera oyj:n luotto- ja takaustoimintaa koskevaan lakiin säädökset valtion tuen myöntämisestä yhtiön pääomasijoitustoimintaan. Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi säädökset hallinnollisten yleislakien soveltamista sekä rikosoikeudellista virkavastuuta ja vahingonkorvausvastuuta koskevat säädökset valtion erityisrahoituslaitoksen toiminnassa. Myös säännökset pääomasijoitustoimintaan myönnettävien tukien takaisinperinnästä sisältyvät ehdotukseen.

Euroopan aluekehitysrahaston varojen käyttö pääomasijoitustoimintaan on perusteltua. Julkisesti rahoitettu pääomasijoittaminen korjaa yritysrahoituksen markkinaehtoisessa tarjonnassa olevia puutteita, joiden takia osa yritysten kasvu-, ja uudistumispotentiaalista voi Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan jäädä hyödyntämättä.
Suomen Yrittäjät pitää myönteisenä, että Euroopan unionin rakennerahastojen varoja voidaan laajemmin käyttää yrityksille kanavoitaviin pääomasijoituksiin. Tänä ja ensi vuonna pääomasijoitustoimintaan myönnettävien avustusten yhteismäärän arvioidaan kuitenkin jäävän melko pieneksi.

Julkista hallintotehtävää koskevat säädökset eivät oleellisesti muuta Finnvera oyj:n toimintaa, koska näitä säädöksiä on jo sovellettu vientitakuutoiminnassa ja kotimaan rahoituksessa on huomioitu hallintolain ja kielilain säädökset.

Lakiin ehdotetaan myös säännöksiä tukien takaisinperinnästä. Tältä osin Suomen Yrittäjät pitää esitystä ongelmallisena, koska esityksessä tarkoitettujen tukien myöntämisen ehdoista ei ole säädetty laissa. Säätely olisi siten toispuolista. Tästä johtuen tukien takaisinperinnän ehdot voivat olla tulkinnanvaraisia ja niiden käytännön soveltaminen lisäisi tukien käsittelyyn liittyvää työtä Finnvera Oyj:ssä. Samoin korko- ja takausprovisiotukien hallinnointi olisi aiempaa työläämpää.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Timo Lindholm
pääekonomisti