1.12.2014 klo 08:19
Lausunto

Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014. Lain soveltamisaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin verovuosien 2013 ja 2014 lisäksi myös verovuosien 2015 ja 2016 verotuksessa. Uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä enintään kahtena verovuotena kaksinkertaiset poistot.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kannatamme hallituksen esitystä. Pidemmällä tähtäimellä näkisimme hyvänä kehityksenä, että veropolitiikalla mahdollisesti toteutettavat elvytyskeinot olisivat mahdollisimman neutraaleja eri yritysten välillä.

Investoinnin kohdistuttava tuotannolliseen toimintaan

Esitetty korotettu poisto-oikeus kohdistuu vain tuotannolliseen toimintaan. Muut toimialat, eli esimerkiksi palvelut jäävät kaksinkertaisen poisto-oikeuden ulkopuolelle, mitä pidämme ongelmallisena. Esimerkiksi kuljetusala, jolle suuret investoinnit ovat ominaisia, ei toimialarajauksen vuoksi pääse hyödyntämään tätä veroetua. Korotettujen poistojen merkitys on hieman vähentynyt toisaalta myös yhteisöverokannan alentumisen vuoksi. Kuljetusalan henkilöyhtiöt eivät ole hyötyneet veroelvytyksestä tätäkään kautta.

Investoinnin oltava uusi

Käsityksemme mukaan poistamalla toimialarajauksen lisäksi myös vaatimus siitä, että investoinnin tulee olla uusi, voitaisiin hallituksen esityksestä saadut hyödyt saada paremmin yhteiskunnan käyttöön. Pk-yritystoiminnassa tehdään taloudellisesti perusteltuja investointipäätöksiä myös jo käytössä olleesta kalustosta. Näin ollen uutuusvaatimus aiheuttaa tarpeetonta rajanvetoa, ja toisaalta voi heikentää yritysten käyttöomaisuuden jälkimarkkinoita.

Mielestämme tulisi myös pyrkiä vähintään 3 vuoden voimassaolon jatkamiseen, koska investointipäätösten valmistelu, ja etenkin rakennusinvestoinnissa toteuttaminen vaatii usein huomattavasti aikaa.

Poistojen tekeminen kiristää osinkoverotusta sen nettovaroja pienentävän vaikutuksen vuoksi. Verojärjestelmää ja mahdollisia tulevaisuuden täsmäelvytyskeinoja kehitettäessä tulisikin pyrkiä ratkaisuun, joka ei aiheuta verotuksen kiristymistä toisaalla.

Suomen Yrittäjät

Satu Grekin
veroasiantuntija