16.6.2009 klo 12:19
Lausunto

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Opetusministeriö

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia säännöksiä perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa
laissa. Muutoksilla halutaan täsmentää koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen ulkopuolisessa arvioinnissa. Esitysluonnoksen mukaan arviointineuvosto olisi ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimiva riippumaton asiantuntijaelin. Opetushallitus tekisi opintojen kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja.

Lähtökohtaisesti hallituksen esitysluonnos on erittäin kannatettava. Esityksellä pyritään selkeyttämään koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa. Pidämme kannatettavana myös ehdotusta, jonka mukaan arviointitoiminnan ennakoitavuuden ja koordinoinnin lisäämiseksi esitetään laadittavaksi arviointisuunnitelma, joka valmisteltaisiin yhteistyössä arviointitoimintaan osallistuvien keskeisten tahojen kanssa.

Tarvetta arviointityön selkeyttämiseksi on, koska samantyyppistä työtä tehdään nykyisin kolmessa eri organisaatiossa. Nämä ovat korkeakoulujen arviointineuvosto, koulutuksen arviointineuvosto ja Opetushallitus. Samalla todetaan, että lausunnon kohteena oleva esitysluonnos ei koske lainkaan korkeakoulujen arviointineuvostoa. Näyttää siltä, että nykyinen lainsäädäntö arviointitoiminnan osalta on epäselvä, kokonaisvaltainen suunnittelu ja koordinointi puuttuu, tehdään päällekkäistä työtä ja että eräiltä osin arviointitoimintaan osoitetut resurssit ovat riittämättömiä.

Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen johtoryhmä linjasi 27.2.2009, että ”koulutuksen laadunvarmistusta parannetaan ottamalla käyttöön ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjien laadunvarmistusjärjestelmien ulkopuoliset arvioinnit”. Tähän linjaukseen sisällytetty vaatimus ulkopuolisesta arvioijasta on selkeä. Tästä syystä voidaan kysyä, voiko Opetushallitus täyttää ulkopuolisen arvioijan kriteerit, kun sen tehtävänä on mm. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintojen perusteista. Esitysluonnoksessa Opetushallitus on kuitenkin määritelty ulkopuoliseksi tahoksi.

On kylläkin ymmärrettävää ja sinänsä kannatettavaa se, että Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden antamisen jälkeisiä oppimistuloksia. Tämä tehtävä voidaan lukea kiinteäksi osaksi Opetushallituksen toimintaa. Käsitteistä johtuvien sekaannusten välttämiseksi voidaan kysyä, onko mahdollista käyttää tästä tärkeästä toiminnasta jotakin muuta nimeä kuin arviointi. Perustelemme tätä ehdotustamme sillä eroavaisuudella, joka liittyy koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen nykyisiin toimintoihin. Käsityksemme mukaan arviointineuvoston tehtävänä on ollut käsitellä laajempia kokonaisuuksia ja prosesseja, kuten näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta ja ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä kysymyksiä. Opetushallituksen toiminta on puolestaan liittynyt enemmän näiden prosessien ”loppupään” asioihin ja seurauksiin, kuten oppimistulokset.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Martti Pallari
johtaja