13.8.2010 klo 14:11
Lausunto

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi jäteverolaiksi

Valtiovarainministeriö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi jäteverolaki, joka korvaisi nykyisen jäteverolain. Jäteveron veropohjaa laajennettaisiin koskemaan niitä kaatopaikalle toimitettavia jätteitä, joiden hyötykäyttö olisi teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista.

Veron piiriin tulisivat mm. orgaanisen kemian prosessijätteet, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkajäte sekä terveydenhoidon ja maa- ja metsätalouden jätteet. Veron piiriin kuuluisivat niin julkiset kuin yksityisetkin kaatopaikat.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Lausunto

Nykyisen jäteveron ongelmana on pidetty sen heikkoa ohjaavuutta. Vero ei myöskään ole valtiontalouden kannalta kovin tuottoisa. Se on tuottanut noin 50 miljoonaa euroa vuodessa (Lähde: VM:n Jäteverotuksen kehittäminen -työryhmämuistio 18/2009). On myös esitetty kritiikkiä nykyjärjestelmän neutraalisuutta kohtaan.

Suomen Yrittäjien näkemys on, että jätteiden hyödyntämistä tulisi ensisijaisesti edistää kaatopaikkojen ja jätteiden käsittelylaitosten ympäristöluvissa asetettavien vaatimusten avulla. Jäteverosta huomattavan osan maksavat tällä hetkellä pk-yritykset. Veron laajentaminen ja korottaminen tarkoittaa siten pk-yritysten kustannusten tietoista kasvattamista.

Pk-yrityksiin kohdistuu suhdannetilanteesta johtuen huomattavia kasvu- ja työllistämisodotuksia. Jos pk-yritysten kustannuksia kasvatetaan ottamalla käyttöön uusi jäteverolaki, on kustannusten nousu kompensoitava. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi alentamalla työn ja yrittämisen verotusta, tai työvoimakuluja, kuten työttömyysvakuutus- tai työnantajan sosiaaliturvamaksuja.

Kaatopaikan määritelmästä

Kaatopaikan riittävän tarkalla määrittelemisellä on keskeinen merkitys sen suhteen, että lain soveltamiskäytännössä saavutetaan riittävä oikeusvarmuus. Enintään kolmen vuoden mittainen jätteen välivarastointi ei muodostaisi jäteveron alaista kaatopaikkaa. Lakiluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa kuitenkin myönnetään, että ympäristölainsäädännön mukaan tällaisistakin alueista saattaisi muodostua kaatopaikka. Tämän johdosta odotettavissa on rajanveto-ongelmia valvontaviranomaisen eli kuntien ja yrittäjien välillä, jotka tulevat ratkeamaan eri kunnissa eri tavoin, ellei asiasta anneta tulkintasuositusta. Tämä tulkintasuositus tulisi antaa nimenomaisesti jäteverolain soveltumisen näkökulmasta, jolloin oikea paikka sellaiselle lienee tämän hallituksen esityksen yksityiskohtaiset perustelut.

Jätteenpolton tukemisesta luopuminen

Kannatamme luopumista jätteenpoltolla tuotetun sähkön tukemisesta. Tukemalla jätteenpolttolaitoksia edistetään kasvihuonepäästöjä ja heikennetään ympäristöyrittäjyyden syntymistä. Nykyisestä poltettavasta jätteestä suuri osa olisi kierrätyskelpoista. Jätteenpolttolaitosten tukeminen ei edistä myöskään tavoitetta jätteen synnyn ehkäisemisestä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Satu Grekin
veroasiantuntija