17.9.2009 klo 09:23
Lausunto

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta veronkantolain 9 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Keskeiset esitykset

Veron suorittamisajankohtaa koskevaa veronkantolain säännöstä esitetään muutettavaksi. Laista poistettaisiin nykyinen ulkomailla maksamista koskeva säännös. Se korvattaisiin sekä ulko- että kotimaan maksuja koskevalla säännöksellä, jonka sisältö olisi, että maksu katsotaan maksetuksi silloin kun se on kirjautunut Verohallinnon tilille, ellei maksun mukana siirry tietoa maksu- tai veloituspäivästä. Muutos liittyy yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) siirtymisestä.

Lausunto

Suomen Yrittäjät ymmärtää muutoksen taustat ja tarpeen SEPAn ja maksupalveludirektiivin osalta. Pidämme hyvänä sitä, että kotimaan maksuissa tieto maksupäivästä pääsääntöisesti yhä välittyy. Tämän ansiosta esitys onkin kotimaan ja SEPA-alueen maksujen osalta verovelvollismyönteinen, mitä pidämme hyvänä. Olemme huolissamme siitä, että rahalaitosten näistä lisäpalveluista perimät maksut saattavat osoittautua pienyrittäjälle hyvinkin suuriksi. Pidämme tämän vuoksi tarpeellisena, että jatkossakin säilytetään kanava, jolla verot voi palvelumaksutta maksaa. Tullin toimipisteet ovat huolehtineet tästä tehtävästään hyvin.

SEPA-alueen ulkopuolelta tulevat maksut

Suomeen veroja maksavista yrityksistä yhä useampi harjoittaa toimintaansa säännöllisesti ulkomailla. Veroja joudutaan maksamaan usein esimerkiksi Venäjältä, Kiinasta ja latinalaisesta Amerikasta. HE-luonnoksen Nykytilan kuvaus -luvun viimeisessä kappaleessa todetaankin ulkomaanmaksujen kaksinkertaistuneen viimeksi kuluneina kolmena vuotena.

Ulkomaan maksujen määrän jatkuvasti kasvaessa emme pidä perusteltuna kumota ja korvata esitetynkaltaisella säännöksellä nykyistä veronkantolain 9 § 2 momenttia. Esitettävä muutos johtaa kohtuuttomaan veronmaksun aikaistumiseen SEPA-alueen ulkopuolelta maksetuissa veroissa.

Esityksen perusteluissakin on tuotu esiin, että EU:n ulkopuoliset maksut matkaavat Verohallintoon jopa 1-2 viikkoa. On kohtuuton kiristys, että tulevaisuudessa veronmaksajan pitäisi maksaa verot vähintään viikkoa, jopa kahta ennen eräpäivää. Kiristyksen ainoaksi perusteeksi esitetään Verohallinnon halu automatisoida maksunkäsittelytyö. Verovelvolliselle tästä aiheutuva kustannus on huomattava. Hallinnollinen taakka kasvaa huomattavasti, kun verovelvollisen on selvitettävä, kauanko maksut maiden välillä kulkevat.

Esitys on tältä osin este yritysten kansainvälistymiselle, emmekä sitä kannata. Se on myös vastoin tavoitetta yritysten hallinnollisen taakan vähentämisestä. SEPA-alueen ulkopuolelta verojaan maksavien oikeusturvan kannalta esitämme ensisijaisesti, että nykyinen 9 § 2. momentti jätetään voimaan, eikä uutta säännöstä säädetä. HE-luonnoksen Esitetyt muutokset -luvun toisessa kappaleessa mainittu lähtökohta, että verotulojen kertyminen ei saa hidastua, on kestämätön. Lähtökohtana tulee olla se, ettei veron maksuajankohtaa tarpeettomasti kiristetä. SEPA-uudistus ei vaikuta millään tavoin EU:n ulkopuolelta tuleviin maksuihin, eikä tarvetta lain muuttamiselle tämän vuoksi ole.

Toissijaisesti, hallinnollisesti kevyenä vaihtoehtona esitämme, että nykyisestä 9 § 2. momentista voimaan jätetään ensimmäinen virke, joka voisi siirtyä uudeksi 3. momentiksi. Tällöin maksujen automaattinen käsittely lienee silti toteutettavissa. Tällöin uuden veronkantolain 9 § 2. ja 3. momentit voisivat kuulua seuraavasti:

”Jos tietoa maksu- tai veloituspäivästä ei ole välitetty maksun mukana, vero katsotaan maksetuksi päivänä, jolloin se on kirjattu veronkantoviranomaisen pankkitilille.

Yhtenäisen euromaksualueen ulkopuolelta suoritettu vero katsotaan eräpäivänä maksetuksi, jos se on kirjattu veronkantoviranomaisen tilille viimeistään viikon kuluttua eräpäivästä.”

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Satu Grekin
veroasiantuntija