13.5.2009 klo 11:11
Lausunto

Lausunto HE-luonnoksesta (HE 56/2009) eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymää koskevista määräyksistä

Eduskunta
Hallintovaliokunta

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi eräistä eurooppalaisista alueellisen yhteistyön yhtymää koskevista määräyksistä.

Suomen Yrittäjät kannattaa lakiesityksen tavoitetta selkeyttää rajat ylittävän hanketoiminnan edellytyksiä ja poistaa kansallisessa lainsäädännössä olevia esteitä kansainväliselle julkisen sektorin toimijoiden yhteistyölle.

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän jäsenyys on rajattu lakiesitysluonnoksessa vain julkisyhteisöihin. Kuntien elinkeinoyhtiöt mainitaan erikseen mahdollisena julkisyhteisöjäsenenä, mitä voi pitää hanketoiminnan paikallisen ohjauksen ja elinkeinopolitiikan toteuttamisen kannalta hyvänä asiana.

Kansallisesti tarkasteltuna yksityisen sektorin toimijat muodostavat nykyisin merkittävän hanketoimijajoukon, jonka mukanaoloa hankkeissa tulisi pyrkiä kaikin tavoin tukemaan. Tämä tavoite ei ole ristiriidassa lakiesityksessä tehtyjen linjausten kanssa, mutta myöskään lakiesityksen vaikutuksia käytännön hanketoimintaan ei ole näiltä osin pohdittu. Käytännössä vaikutusten voi arvioida olevan niin pieniä, että erillisen vaikutusarvioinnin tekeminen ei näiltä osin ole tarpeellista.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Janne Pesonen
Kehittämispäällikkö