23.10.2009 klo 10:08
Lausunto

Lausunto henkilöstörahastolain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

Työryhmän muistiossa ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilöstörahastolaki, joka korvaisi voimassa olevan vastaavan lain. Tavoitteena on lisätä henkilöstörahastojen suosiota joustavoittamalla lain säännöksiä siten, että henkilöstörahastot olisivat koko henkilöstön palkitsemiskeinoina nykyistä houkuttelevampia.

Lain soveltamisala laajenisi nykyistä pienempiin yrityksiin niin, että henkilöstörahaston perustaminen olisi mahdollista yrityksessä, jossa on vähintään 10 henkilöä. Nykyisen henkilöstörahastolain mukaan rahasto on mahdollista perustaa vähintään 30 henkeä työllistävään yritykseen.

Henkilöstörahaston perustamisen edellytyksenä olisi edelleen se, että työnantaja on päättänyt tulos- tai voittopalkkiojärjestelmästä ja sen soveltamisesta. Henkilöstörahaston perustaminen edellyttää, että asiasta käydään yhteistoimintaneuvottelut tai vastaavat neuvottelut. Neuvottelujen jälkeen henkilöstö päättäisi rahaston perustamisesta ja hallinnoisi sitä.

Työryhmän ehdotuksen mukaan henkilöstörahastoon voitaisiin jatkossa siirtää voittopalkkioiden ohella myös tulospalkkioita, jos ne täyttävät laissa määritellyt henkilöstörahastoerän kriteerit ja koskevat koko henkilöstöä. Tulospalkkiojärjestelmän perusteella maksetut palkkiot voisivat määräytyä myös henkilökohtaisina osuuksina, jotka maksettaisiin suoraan kunkin henkilön jäsenosuuteen. Lisäksi rahastoon voitaisiin siirtää erityinen henkilöstörahastoerän lisäosa, jota koskisivat varsinaista rahastoerää lievemmät kriteerit. Rahastolle suoritetut henkilöstörahastoerät ja niiden lisäosat jaettaisiin jäsenten rahasto-osuuksiin, joista enintään 15 prosenttia siirrettäisiin kunakin vuonna jäsenen nostettavissa olevaa osuuteen. Rahasto-osuuden nosto-oikeusaika aikaistuisi nykyisestä viidestä vuodesta. Kun yritys on suorittanut ensimmäisen kerran rahastolle rahastoeriä, nostettavissa oleva osuus voitaisiin nostaa jo seuraavana jäsenosuuden maksupäivänä.

Vuosittainen rahasto-osuus voitaisiin edelleen nostaa myös käteisenä, jos palkkiojärjestelmä sen sallii. Käteisenä nostettu henkilöstörahastoerä tai sen lisäosa, joka perustuu tulospalkkaukseen, kartuttaisi myös ansiosidonnaisia sosiaalietuuksia. Rahastoon siirrettyjä ja sieltä nostettuja osuuksia ei pidettäisi edelleenkään etuuksina, joilta karttuu sosiaaliturvaa.

Myöskään verotusta koskevia säännöksiä ei ehdoteta muutettaviksi. Henkilöstörahasto ei olisi verovelvollinen, ja tulos- ja voittopalkkio olisi yritykselle verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Jäsenen henkilöstörahastosta nostamat erät olisivat 20 prosentin osalta verovapaita.

Suomen Yrittäjät on ollut edustettuna työryhmässä ja kannattaa henkilöstörahastolain uudistamista mietinnön mukaisesti. Henkilöstörahastolain uudistaminen mahdollistaa henkilöstörahastojen käytön entistä monipuolisemmin ja perustamisen myös useampiin yrityksiin. Ehdotetut muutokset lisäävät pienten yritysten mahdollisuuksia palkita henkilöstöä. Samoin mahdollisuus siirtää tulospalkkioita voittopalkkioiden rinnalla henkilöstörahastoon lisää rahastojen houkuttelevuutta.
Ehdotetut muutokset tekevät henkilöstörahastolaista joustavamman, selkeämmän ja kannustavamman.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö