27.5.2016 klo 15:28
Lausunto

Lausunto ILO:lle vuonna 2016 annettavista raporteista ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Yleissopimukset nro 87 ja 98

ILO:n yleissopimus nro 87 koskee ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisvapauden suojelua. Yleissopimus nro 98 puolestaan koskee järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden toteutumista.

Suomen Yrittäjät katsoo, että järjestäytymisvapaus on vahvasti suojattu Suomessa. On kuitenkin pantava merkille, että järjestäytymisvapaus ei tarkoita pakkoa järjestäytyä, vaan siinä on sekä positiivinen että negatiivinen ulottuvuus. Järjestäytymisvapauteen kuuluu myös oikeus olla kuulumatta ammatilliseen yhdistykseen. Tämä oikeus on sekä työntekijöillä että työnantajilla.
Vaikka ammatillisilla yhdistyksillä on kollektiivinen neuvotteluoikeus ja muut ILO:n yleissopimuksissa turvatut oikeudet, on tärkeää, ettei työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksille anneta lainsäädännössä sellaista asemaa, joka rajoittaa perusteettomasti negatiivista järjestäytymisvapautta käyttäviä työnantajia tai työntekijöitä.

Suomessa voimassa oleva työehtosopimusten yleissitovuus on kyseenalainen järjestely järjestäytymisvapauden näkökulmasta, koska sellaiset työnantajat ja työntekijät, jotka eivät kuulu ammatillisiin yhdistyksiin, ovat sidottuja tällaisten yhdistysten laatimiin sopimuksiin.

Järjestäytymätön työnantaja ja työntekijä ovat yleissitovuuden perusteella sidottuja toisten tekemään sopimukseen työehdoista, vaikka he itse haluaisivat muuta. Tämä järjestely estää myös yleissitovasta työehtosopimuksesta poikkeavan työpaikkatasoisen sopimisen järjestäytymättömiltä työnantajilta. Järjestäytymättömät työnantajat asetetaan siten oikeudellisesti epätasa-arvoiseen asemaan järjestäytyneiden työnantajien kanssa.

On huomattava, ettei negatiivisen vapauden turvaamisessa mikään rajoita työnantajia ja työntekijöitä toteuttamaan positiivista järjestäytymisvapauttaan. Suomen Yrittäjät korostaa, että järjestäytymisvapauden turvaamiseksi lainsäädännön olisi oltava sellaista, että yrityksiä ei aseteta siinä eriarvoiseen asemaan järjestäytymisvapauden käytön perusteella.

Yleissopimus nro 156

ILO:n yleissopimus nro 156 koskee perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua. Suomen Yrittäjät huomauttaa, että perhevapaiden pitämisestä aiheutuu työnantajille suoria ja epäsuoria kustannuksia, joita ovat suorien palkkakustannusten lisäksi myös työn järjestelyistä ja sijaisten palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset. Näitä kustannuksia aiheutuu enemmän naisvaltaisilla aloilla, joilla työntekijät pitävät enemmän perhevapaita.

Suomen Yrittäjät katsoo, että perhevapaista aiheutuvien kustannusten pitäisi jakautua tasaisemmin. Tämän vuoksi vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten rahoitusta tarkasteltaessa olisi huomioitava kustannusten tasaisempi jakautuminen työnantajien ja koko yhteiskunnan kesken.

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies