13.8.2012 klo 14:12
Lausunto

Lausunto indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloajan mahdollisesta jatkamisesta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Viite: Lausuntopyyntönne 19.6.2012 VM1 117/02.00.08/2012

Lausunto indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloajan mahdollisesta
jatkamisesta

Suomessa noudatetaan rahasaamisia koskevissa sopimuksissa pääsaäntöisesti nimellisarvoperiaatetta, jolloin rahan arvon muutoksia velvoitteen syntymishetken ja täyttämisajankohdan välillä ei oteta huomioon. Rahan yleinen arvo muuttuu inflaation johdosta rahan reaaliarvon vähentyessä.

Rahan arvon epävakaisuuden vuoksi nimellisarvoperiaatteesta on haluttu poiketa. lndeksiehdon käytöllä voidaan suoritusvelvollisuutta tarkistaa rahan arvon vaihtelun mukaisesti. Tässä tarkoituksessa on laadittu
sopimusehtoja, joiden mukaan rahasaaminen on sidottu rahan reaaliarvoon.

lndeksiehtojen käytöstä säädetään indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetussa laissa (1195/2000). Laki on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Suomen Yrittajat (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY yhtyy muistiossa esitettyjen tekijöiden perusteella valtiovarainministeriön näkemykseen, jonka mukaan lain voimassaoloaikaa ei ole enää perusteltua jatkaa.

Suomen Yrittäjät ry
Petri Malinen
ekonomisti