20.1.2011 klo 12:18
Lausunto

Lausunto Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Opetushallitus

Opetushallitus on 16.12.2010 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Suomen Yrittäjien lausuntoa Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Kiinnitämme seuraavassa huomiota vain muutamaan esitysluonnoksen pääkohtaan. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kyseisen tutkinnon sisällön päivittämistarve oli olemassa. Vielä voimassa olevat tutkinnon perusteet ovat jo vuodelta 2006. Yritysten toimintaympäristö ja markkinat muuttuvat jatkuvasti. Johtamisen merkitys yritysten kilpailutekijänä on kasvanut. Uutta osaamista johtamisessa tarvitaan erityisesti pk-yrityskentässä.

Esitetyssä muodossaan Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteet ovat helposti luettava ja varsin selkeä kokonaisuus. Näin voidaan todeta, kun kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjät, opettajat ja ammatikseen koulutuksen kanssa tekemisissä olevat henkilöt. Tutkinnon suorittajia varten tarvitaan kuitenkin esitteitä, joissa tutkinto on kuvattu vetovoimaisesti ja mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Tällaisten esitteiden laatiminen jää koulutuksen järjestäjien tehtäväksi.

Tutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta, joista toinen on pakollinen ja toinen valinnainen tutkinnon osa. Valinnainen tutkinnon osa voidaan valita viidestä vaihtoehdosta. Lähtökohtaisesti on hyvä, että sama sisällöllinen konsepti sopii kaikille viidelle johtamisen alueelle. Näin siitä huolimatta, että valitut johtamisen alueet ovat toisiinsa verrattuna hyvin erilaisia. Tämä tavoite näyttää johtaneen siihen, että tutkinnon kohderyhmän määrittely on jäänyt varsin väljäksi. Pidämme tätä kirjoittamistapaa kuitenkin parempana, kuin että jokaista johtamisen aluetta varten tehtäisiin omat ammattitaitovaatimukset.

Vaikka pidämme esitettyä tutkinnon perusteita toteuttamiskelpoisena sellaisenaankin, esitämme kuitenkin harkittavaksi, tulisiko ”henkilöstö ja talous” nostaa yhdeksi pakolliseksi tutkinnon sisällöksi. Lienee harvoin sellaisia tilanteita, joissa johtamiseen ei liittyisi tavalla tai toisella henkilöstöön ja talouteen liittyviä vastuita.

Uusien Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaan näyttää siltä, että kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka annetun tai valitun strategian puitteissa johtavat organisaatiota. Siten uuden tutkinnon ei ole tarkoituskaan antaa eväitä uusien strategioiden laatimiseen organisaatiossa. Mielestämme tämä ei ole väärä valinta. Se on kuitenkin tiedostettava. Vertailun vuoksi todettakoon, että Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto lähtee yrityksen strategioiden täsmentämisestä. Toivomme, että tämä sisältöero kyseisten tutkintojen välillä tuodaan selvästi esille koulutuksen järjestäjille suunnatussa viestinnässä. Tämä parantaisi koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia tarjota juuri oikeaa tutkintoa tutkinnon suorittajille.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Martti Pallari
johtaja