7.12.2009 klo 11:04
Lausunto

Lausunto joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuosituksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta lausumme kohteliaimmin seuraavaa.

Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän tavoitteena on ollut edistää ruoan ravitsemuslaadun parantamista joukkoruokailussa sekä laadukkaiden ruokapalveluiden saatavuutta, käyttöä ja houkuttelevuutta sekä joukkoruokailun seurantaa. Työryhmän asettamisesta on sovittu hallituksen strategia-asiakirjassa (VNK 18/2009) ja toimenpidesuositus on osa hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Työryhmä on kuullut työnsä aikana Suomen Yrittäjien edustajaa.

Suomen Yrittäjät on samaa mieltä työryhmän toimenpidesuosituksessa esitetyn kanssa siitä, että oikeanlaiseen ravitsemukseen on syytä panostaa. Laadukkaiden ruokapalvelujen saatavuudella, houkuttelevuudella ja käytön lisäämisellä on yhteys yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Työryhmä kiinnittää erityistä huomiota suosituksessa 3.5 siihen, että työnantajien, työsuojelun ja työterveyshuollon tulee panostaa terveyttä ja työkykyä edistävän työaikaisen ruokailun edistämiseen erityisesti pienillä ja keskisuurilla työpaikoilla. Näiltä osin Suomen Yrittäjät korostaa suosituksessa mainittujen toimijoiden rinnalla työntekijöiden omaa vastuuta työaikaisen ruokailun edistämisessä.

Työryhmän suosituksessa 4.8 ehdotetaan ravitsemuslaadun huomioon ottamista ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden hankinnassa. Suomen Yrittäjät pitää suositusta perusteltuna niin ravinnon terveellisyyden näkökulmasta kuin siitä näkökulmasta, että ravitsemuslaadun huomioon ottaminen ohjaisi hankintoja lähialueen toimijoille ja todennäköisesti myös pienemmille yrityksille.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö