14.9.2009 klo 09:50
Lausunto

Lausunto julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kunnioittavasti seuraavaa:

Kyseessä on luonnos hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia. Muutokset perustuisivat osin SATA- ja AKKU-komiteoiden esityksiin.

Kyseessä on toinen kerta, kun ministeriö pyytää lausuntoa asianomaisesta hallituksen esityksestä. Aiemmassa vaiheessa mukana ollut yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvan kohentaminen on poistettu luonnoksesta.

Suomen Yrittäjät katsoo, että yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvan parantaminen on kiireellisesti korjausta vaativa kysymys, erityisesti ajankohtaisesta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Perheenjäsenen työttömyysturvaan liittyvä ongelma on aktualisoitunut erityisesti kuluvan vuoden aikana, kun pienimmissäkin yrityksissä joudutaan miettimään keinoja taloudelliseen tilanteeseen sopeutumiseksi. Yrittäjän perheenjäsenen ei ole mahdollista saada työttömyysturvaa yrityksen taloudellisen tilanteen heikennyttyä siten, ettei yritys enää pysty työllistämään perheenjäsentä. Tällöin pahimmassa tapauksessa yrityksen toiminta on lopetettava kokonaan, ja molemmat perheenjäsenet, useimmiten puolisot, jäävät työttömiksi. Perheenjäsenen työttömyysturvan puutteellisuus aiheuttaa merkittävän sosiaaliturvaan liittyvän riskin, ja on kynnys perheenjäsenen työllistämiselle.

Työttömyysturvalain säännökset ja ajankohtainen taloudellinen tilanne

Työttömyysturvalain mukaan päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään työllistyneen henkilön katsotaan työllistyvän siinä edelleen siihen ajankohtaan asti, jona yritystoiminta tai oma työ on todistettavasti lopetettu tai se on ollut yhdenjaksoisesti keskeytyneenä neljän kuukauden ajan. 1.1.0.2007 lähtien yritystoiminnan tai oman työn lopettamista tai neljän kuukauden keskeytystä ei edellytetä, jos yrittäjän perheenjäsenen työ on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta. Tosiasiassa yrityksen toiminnan ja työllistämiskyvyn heikkeneminen liittyy kuitenkin usein sellaisiin muutoksiin, jotka eivät ole yrittäjän itsensä päätösvallassa. Yrityksen toiminta hiipuu, koska asiakkaiden määrä on vähentynyt esimerkiksi haja-asutusalueilla, tai yrityksen tarjoamille palveluille on entistä vähemmän kysyntää markkinoiden muutoksen takia. Tällöin ollaan usein tilanteessa, jossa yrityksellä olisi tarjota työtä toiselle yrittäjäpuolisoista, mutta yritystoiminnan kannattavuus ei riitä elättämään molempia puolisoita tai koko perhettä. Nykyinen työttömyysturvalain säännös johtaa siihen, että voidakseen saada yhteiskunnan tukea, yrittäjäperhe joutuu lopettamaan toiminnan kokonaan.

Ongelmallisena voidaan pitää myös sitä, että yrittäjän perheenjäsentä koskevien sään-nösten ulkopuolelle jäävät myös ne perheenjäsenet, joilla on vähäisinkään omistus tai määräysvalta yrityksessä.

Suomen Yrittäjät katsoo, että työttömyysturvalakia tulisi muuttaa kiireellisesti siten, ettei yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyessä toimintaa tarvitsisi lopettaa kokonaan, jos toinen puolisoista edelleen voisi työllistyä yrityksessä. Pahimmassa tapauksessa nykyinen sääntely johtaa siihen, että yrityksestä jää työttömäksi kaksi henkilöä yhden sijaan.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Merja Hirvonen
Työmarkkina-asioiden päällikkö