3.9.2010 klo 10:44
Lausunto

Lausunto julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö,
Konserniohjausyksikkö

Työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjausyksikkö on pyytänyt lausuntoa julkistesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain ja asetuksen muuttamisesta.

Esityksessä ehdotettu korontasaussopimusten ja -tarjousten myöntämisvaltuuden jatkaminen viidellä vuodelle vuoden 2015 loppuun tuo järjestelmään riittävää jatkuvuutta ja on siksi kannatettava. Sen sijaan myöntämisvaltuuden ehdotettu alentaminen 5 000 miljoonaan nykyisestä 6 000 miljoonasta, johon se finanssikriisin takia nostettiin, voi olla tarpeettoman rajoittava.

Myöntämisvaltuuksia ei tulisi määritellä liian tiukasti viennin nykyisen volyymin perusteella. Suhdanteiden myötä jyrkästi vaihtelevan viennin määrän lisäksi korontasauksen tarpeeseen vaikuttaa yleisen korkotason muutokset. Nykyinen markkinakorkojen taso on ennätysmäisen matala, ja lähivuosien aikana on todennäköistä, että korot ovat ajoittain selvästi nykyistä korkeammat ja korkojen vaihtelu tuntuvaa. Korontasaussopimusten myöntämisvaltuuden säilyttäminen 6 000 eurossa jättäisi viennin jälleenrahoitukseen riittävää liikkumavaraa ilman erikseen tehtäviä myöntämisvaltuuksien lisäyspäätöksiä.

Korontasaustoiminnan hallinnointipalkkion määrittelytapaan ehdotettu muutos on selkeä ja kannatettava. Nykyinen prosentuaaliseen osuuteen perustuva palkkio on hallinnoinnin kustannuksiin nähden ollut varsin pieni.

Suomen Yrittäjät ry

Timo Lindholm
pääekonomisti