7.5.2012 klo 09:46
Lausunto

Lausunto kansainvälisestä julkisten hankintojen instrumentista

Ulkoasiainministeriö

Yleisesti

Komissio on antanut 21.3.2012 asetusehdotuksen, jossa se esittää julkisten hankintojen toteutukseen liittyviä mekanismeja, joilla pyrittäisin varmistamaan vastavuoroisuuden toteutuminen kolmansien maiden kanssa tavaroiden ja palvelujen osalta julkisissa hankinnoissa. Mekanismien sisältämien instrumenttien avulla voitaisiin asettaa rajoituksia sellaisista maista peräisin oleville tuotteille ja palveluille, joiden kanssa EU:lla ei ole julkisten hankintojen markkinoillepääsyä koskevaa sopimusta tai joita EU:n kanssa tehty sopimus ei kata.

Hankintayksikkö voisi sulkea yksittäisessä hankinnassa kolmansista maista tulevan, tietyt edellytykset täyttävän tarjouksen tarjouskilpailusta, saatuaan siihen Komission vahvistuksen. Toinen rajoitusten antamismenettely alkaisi Komission markkinoillepääsyn rajoituksia selvittävällä konsultaatioprosessilla kolmannen maan kanssa. Ellei konsultaatio johtaisi tuloksiin vastavuoroisuuden toteutumisessa, Komissio voisi asettaa mahdollisia väliaikaisia rajoituksia.

Asetusehdotuksen tavoitteista

Yksittäisten tarjouskilpailujen yhteydessä asetettavat rajoitukset eivät nähdäksemme ole toimiva tapa saada vastavuoroisuus lisääntymään julkisissa hankinnoissa kolmansien maiden kanssa. Mahdollisuutta sulkea EU:n ulkopuolelta oleva tarjoaja tarjouskilpailusta käytettäisiin todennäköisesti vähän, koska se aiheuttaa hankintayksikölle ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja hankintamenettelyn pitkittymisen. Viivästyminen aiheuttaa yleensä ongelmia myös hankinnan toteuttamiseen ja siihen osallistuneille tarjoajille.

Komission suorittama konsultaatioprosessi, jonka tuloksena se voisi asettaa rajoituksia kolmansista maista oleville tuotteille ja palveluille, vaikuttaa pitkäkestoiselta ja monimutkaiselta. Komission antamien rajoitusten noudattamista todennäköisesti vähentäisi se, että rajoituksista tiedottaminen tehokkaasti kaikille hankintayksiköille olisi vaikeaa ja niitä ei huomioitaisi.

Komission antama asetusehdotus sisältää myös arvoltaan poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia koskevia säännöksiä. Mikäli hankintayksikkö aikoisi tarjouskilpailussa hyväksyä tällaisen tarjouksen, johon sisältyy EU:n ulkopuolelta olevia tuotteita tai palveluja, sen tulisi ilmoittaa siitä muille tarjoajille. Tarjouksen arvioiminen poikkeuksellisen alhaiseksi on isoissa hankinnoissa erityisen vaikeaa. Muiden tarjoajien mahdollisuudet todeta kyseinen tarjous niin alhaiseksi, että se tulisi lain mukaan hylätä, on melko olematon. Tällaista säännöstä ei tulisi säätää, koska se voi suosia poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen tehnyttä tarjoajaa.

Mielestämme asetustasolla ei tulisi säätää ehdotettuja rajoitusten antomahdollisuuksia. Asiassa tulisi vielä harkita, olisiko vastavuoroisuuden toteutuminen julkisissa hankinnoissa kolmansien maiden kanssa, saavutettavissa tehokkaammin ja nopeammin kauppapoliittisilla neuvotteluilla tai muilla jo olemassa olevilla keinoilla.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies