13.8.2014 klo 10:27
Lausunto

Lausunto kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisverkoston uudistamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleistä

Lausuntopyynnöllä olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että maistraattien ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävät keskitettäisiin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Suomen Yrittäjät pitää yleisesti viranomaisen toiminnan tehostamista kannatettavana. Sähköisen käsittelyn lisääntyminen on omiaan tehostamaan kauppa- ja yhdistysrekisterin toimintaa. Viranomaistoiminnan tehostaminen, käsittelyn nopeutuminen sekä sähköisten palvelujen laajempi käyttöönotto vaikuttaa erittäin myönteisesti yritysten toimintaedellytyksiin. Suomen Yrittäjät on antanut asian aikaisemmassa valmisteluvaiheessa lausunnon kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisverkoston uudistamista valmistelleen työryhmän muistiosta. Viittaamme nyt tähän 12.5.2014 antamaamme lausuntoon sekä lausumme lisäksi seuraavaa:

Alueellinen yhdenvertaisuus turvattava

Viranomaisen toiminnan tehostumisesta sähköisten järjestelmien käyttöönotosta huolimatta on tärkeää, että myös paperimuotoinen asiointi on edelleen mahdollista. Pidämme myönteisenä sitä, että tämä seikka on esitysluonnoksessa tunnistettu, joskin kauppa- ja yhdistysrekisterin asiakkaita on syytä ohjata käyttämään ensisijaisesti sähköisiä järjestelmiä. Pidämme myönteisenä myös sitä, että kauppa- ja yhdistysrekisteriasian vireille saaminen paikan päällä viranomaisessa olisi mahdollista myös jatkossa. Käyntiasiointiin tottuneille yrityksille on tärkeää, että mahdollisuus asiointiin viranomaisessa on mahdollista jatkossakin. Asiointimahdollisuuden alueellinen kattavuus on myös turvattava, kuten esitysluonnoksessa onkin todettu.

Mielestämme olisi kuitenkin toivottavaa, että alueellisesti paikan päällä viranomaisessa olisi mahdollisuus saada myös perustason neuvontaa kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa, vaikka laaja-alaisempaa neuvontaa lieneekin tehokkainta antaa keskitetysti Patentti- ja rekisterihallituksesta käsin puhelimitse tai sähköisesti. Perustason neuvonnalla paikan päällä viranomaisessa voitaisiin kuitenkin tehokkaasti ehkäistä puutteellisten paperimuotoisten ilmoitusten jättämistä, mikä puolestaan vähentäisi ilmoitusten korjauskehotusten määrää ja tehostaisi siten paperi-ilmoitusten käsittelyä.

Käsittelymaksuihin kiinnitettävä huomioita

Esitysluonnoksen mukaan kaupallisilta yhtiöiltä (esimerkiksi osakeyhtiöt) perittävillä kaupparekisterimaksuilla rahoitetaan tällä hetkellä asunto-osakeyhtiöitä koskevien ilmoitusten käsittelyä, joista perittävät maksut eivät nykytilanteessa kata ilmoitusten käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Olisi toivottavaa, että esitetyn uudistuksen tavoitteen mukaisesti rekisteriviranomaisessa päästäisiin aitoon kustannusvastaavuuteen, eikä minkään yhtiömuodon käsittelyä tarvitsisi rahoittaa nykyisen kaltaisesti. Nykytila, jossa muut yhtiömuodot rahoittavat asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyä, ei ole oikeudenmukainen.

Jos aitoon kustannusvastaavuuteen ei muuten voida päästä, olisi voitava harkita myös käsittelymaksujen korottamista asunto-osakeyhtiöasioissa. Käsittelymaksujen suuruudesta päätettäessä olisi myös huomioita sellainen tilanne, jossa sähköisten järjestelmien myötä kauppa- ja yhdistysrekisteriasioiden käsittelyn kustannukset jäävät nykyistä pienemmäksi. Tällöin olisi kustannusvastaavuuden vuoksi syytä harkita käsittelymaksujen alentamista.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies