26.1.2016 klo 15:59
Lausunto

Lausunto kemikaalikysymysten ympäristövalvonnan yhteistyöryhmän esityksestä

Ympäristöministeriö

Yleistä

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa kemikaalikysymysten ympäristövalvonnan yhteistyöryhmän (KEHYS-ryhmä) 25.9.2015 päivätystä esityksestä. KEHYS-ryhmän aloitteessa esitetään että ympäristöministeriö selvittäisi ja valmistelisi ympäristönsuojelulain (527/2014) muutoksen, jossa huomioitaisiin terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden pääsy viemäriin tai pienvesiin. Esityksessä ehdotetaan, että tarvitaan lainsäädäntömuutos, jossa terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden päästöille viemäriin ja vesiin vaadittaisiin ympäristölupa.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että vesihuoltojärjestelmän toimivuus ja turvallisuus sekä vesistöjen suojelu ja ympäristövahinkojen torjunta pystytään takaamaan riittävällä tavalla. Korostamme, että terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet on otettava talteen ja käsiteltävä asianmukaisesti.

Yleisiä huomioita esityksestä

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi yritystoimintaa koskevan normimäärän järkeistäminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä lupaprosessien sujuvoittaminen. Ottaen huomioon hallitusohjelman tavoitteet, on lupamenettelyjen ja hallinnollisen taakan lisäämiselle oltava erittäin vahvat lainsäädäntötarpeen ja vaikutusten arviointia koskevat perusteet.

Keskeistä ympäristöoikeudellista lainsäädäntöä on viime vuosina uudistettu useaan otteeseen. Voimassa olevalla valtioneuvoston asetuksella ympäristönsuojelusta 4.9.2014/713 on kumottu 10.9.2014 alkaen aiempi ympäristönsuojeluasetus 18.2.2000/169 (vanha ympäristönsuojeluasetus). Tämän muutoksen yhteydessä luovuttiin vanhaan ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n mukaisesta ainepäästöjen luvanvaraisuusperusteesta.

KEHYS-ryhmän esityksessä ei ole riittävällä tavalla esitetty perusteita sille, että vanhan ympäristönsuojeluasetuksen mukaisesta luvanvaraisuusperusteesta luopuminen tulisi korvata uudella lupajärjestelmällä. Esityksessä ei ole myöskään arvioitu muutosesityksen mahdollisia vaikutuksia, eikä ehdotetun kansallisen lupajärjestelmän suhdetta Euroopan unionin oikeuden asettamiin edellytyksiin. Esityksen puutteellisuuden vuoksi sen sisältöä ei ole mahdollista arvioida kattavalla tavalla, eikä sen perusteella ole mielestämme mahdollista aloittaa lainsäädännön muutosprosessia.

Lopuksi toteamme, että ympäristön ja vesistöjen suojelua tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa huomioidaan sääntelyn ohella esimerkiksi viranomaisvalvonta ja alan toimijoiden, kuten vesihuoltolaitosten sopimuskäytäntö ja sen asettamat velvoitteet. Yksittäisiä toimintoja koskevan erityissääntelyn sijasta ympäristön ja vesistöjen suojelua tulisi kehittää laajempana kokonaisuutena.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus Ville Kukkonen
toimitusjohtaja lainopillinen asiamies