24.4.2012 klo 09:42
Lausunto

Lausunto Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja Kuluttajatutkimuskeskuksen mahdollisesta yhdistämisestä (taustamuistio)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämistä, minkä yhteydessä harkitaan myös Kuluttajatutkimuskeskuksen mahdollista liittämistä uuteen virastokokonaisuuteen.

Suomen Yrittäjät kannattaa lähtökohtaisesti julkishallinnon rakenteiden keventämistä ja sitä kautta saavutettavia tehokkuushyötyjä. Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistäminen vaikuttaa perustellulta, sillä kummankin viraston tarkoituksena on edistää markkinoiden toimintaa, vaikkakin eri näkökulmista. Yhdymme siihen taustamuistiossa esitettyyn näkemykseen, että yhdistämisessä tulee kuitenkin huomioida lainsäädännöstä johtuvat erot kilpailuasioiden ja kuluttaja-asioiden toiminnan luonteesta, ja tästä syystä virastojen substanssiasiat on tarpeen organisoida omiin yksikköihinsä.

Taustamuistiossa todetaan, että uudessa virastossa ei enää voisi olla johtokuntaa johtuen kilpailuasioita hoitavan viraston valvontaluonteesta. Sen sijaan esitetään, että sidosryhmäyhteistyö organisoitaisiin neuvottelukunniksi erikseen määriteltävillä tehtäväalueilla.

Korostamme, että sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö tulee jatkossakin turvata. Avoin ja osallistava yhteistyö hyödyttää sekä virastoa että sidosryhmiä. Näin ollen on perusteltua, että kuluttaja- ja kilpailuasioiden yleisestä kehityksestä, viranomaisen toiminnasta ja viraston toimialaan liittyvistä yleisistä asiakokonaisuuksista voidaan käydä laajaa keskustelua vastaavalla tavalla kuin nykyisessä kuluttaja-asioiden neuvottelukunnassa. Lisäksi esimerkiksi kuluttajaoikeudellisia linjauksia valmisteltaessa tulee hyvissä ajoin kuulla sidosryhmiä.

Uuden viraston toimintaa tukevan tutkimuksen tulee olla laadukasta, oikein ja olennaisiin asioihin kohdentuvaa ja riippumatonta. Tutkimuksen tulisi tuottaa tietoa esimerkiksi markkinoiden toiminnasta ja muutoksista sekä markkinoiden terveen toiminnan mahdollisista pullonkauloista. Selvää on, että tutkimustoiminnan näkökulman tulee kohdistua markkinoiden toimintaan yleisemmin eikä vain kuluttajien näkökulmasta.

Tutkimustoimintaa ei näkemyksemme mukaan kuitenkaan tarvitse sijoittaa uuteen virastoon. Myös hallitusohjelmakirjaus, johon taustamuistiossakin viitataan, lähtee siitä, että valtion sektoritutkimuslaitokset kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Lopuksi toteamme, että samaan aikaan virastojen yhdistämisen kanssa olisi perusteltua toteuttaa julkisia hankintoja koskevan valvonnan tehostaminen osoittamalla valvontatehtävä uudelle virastolle. Nykyinen hankintojen valvontajärjestelmä on riittämätön ja valvontaviranomaisen perustamiselle on perusteltu tarve. Tilanteessa, jossa valvontaelintä ei ole asetettu, virheellisesti tehdyn hankinnan toteutuksen voi saattaa ulkopuolisen arvion kohteeksi pääsääntöisesti vain kilpailutukseen osallistunut yritys valittamalla päätöksestä. Mikäli kilpailutusta ei toteuteta avoimesti, vaan hankinta tehdään laittomana suorahankintana, on hyvin epätodennäköistä, että hankintapäätöksestä edes pystyy valittamaan. Tilanne, jossa karkeimmat virheet jäävät kokonaan valvonnan ulkopuolelle ei voi jatkua. Toimiva ja tehokas valvonta vähentäisi myös tuomioistuinasioiden määrää, kun tapahtuneisiin virheisiin päästäisiin puuttumaan riittävän varhain.

Myös vireillä oleva hankintadirektiiviuudistus sisältää ehdotuksen, jonka mukaan jäsenmaiden on luotava riippumaton viranomainen, joka seuraa monipuolisesti hankintasäännösten noudattamista.

Tiivistelmä

Lausuntopyynnössä on pyydetty laatimaan tiivistelmä keskeisistä näkemyksistä:

– Suomen Yrittäjät kannattaa julkishallinnon rakenteiden keventämistä ja sitä kautta saavutettavia tehokkuushyötyjä.

– Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistäminen vaikuttaa perustellulta, sillä kummankin viraston tarkoituksena on edistää markkinoiden toimintaa.

– Virastojen substanssiasiat on tarpeen organisoida omiin yksikköihinsä.

– Sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö tulee jatkossakin turvata.

– Uuden viraston toimintaa tukevan tutkimuksen tulee olla laadukasta, oikein ja olennaisiin asioihin kohdentuvaa ja riippumatonta.

– Tutkimustoiminnan näkökulman tulee kohdistua markkinoiden toimintaan yleisemmin eikä vain kuluttajien näkökulmasta.

– Tutkimustoimintaa ei tarvitse sijoittaa uuteen virastoon.

– Samaan aikaan virastojen yhdistämisen kanssa olisi perusteltua toteuttaa julkisia hankintoja koskevan valvonnan tehostaminen osoittamalla valvontatehtävä uudelle virastolle.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö