1.9.2009 klo 13:41
Lausunto

Lausunto komission tiedonannosta; moottoriajoneuvojen tuleva kilpailuoikeudellinen kehys

Työ- ja elinkeinoministeriö

Moottorialaa koskevan asetuksen tavoitteista ja toimivuudesta yleensä

Komissio on tehnyt vaikutusarvioselvityksen moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen tavoitteiden toteutumisesta. Vuonna 2002 voimaan tulleelle ryhmäpoikkeusasetukselle asetettiin seitsemän tavoitetta. Laaditussa vaikutusarvioselvityksessä esitetyt havainnot vastaavat tapahtunutta kehitystä autokaupan alalla.

Arvio moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksista

Moottoriajoneuvojen jakelua ja huoltopalveluita koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1400/2002 voimassaolo päättyy toukokuussa 2010. Asetuksen säätämisen yhteydessä nähtiin mahdollisina ongelmina ajoneuvonvalmistajien pyrkimykset yhte-näismarkkinoiden jakamiseen, ajoneuvonvalmistajien keskittymisasteen ennustettu kasvu sekä riski huoltopalvelumarkkinoilla käytävän kilpailun vähenemisestä.

Komissio on tarkastellut markkinoita ja tehnyt arviointikertomuksen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisesta. Arviointikertomuksessa komissio toteaa, että uusien ajoneuvojen myynnin osalta kilpailuolosuhteet ovat tutkimuksen mukaan parantuneet suurelta osin markkinavoimien ansiosta, eikä kilpailussa ole havaittu merkittäviä puutteita. Korjaus- ja huoltopalvelujen sekä varaosien jakelun markkinoilla kilpailu ei ole ollut yhtä kireää. Itsenäisten korjaamojen asema on parantunut, kun teknisen tiedon ja varaosien saantia on erillisillä säännöillä pystytty parantamaan.

Komissio on todennut, että ryhmäpoikkeusasetuksen monimutkaisuus on aiheuttanut lisäkustannuksia alan toimijoille ja toisaalta epävarmuutta toimintarajoista. Tämän vuoksi komissio katsoo, että liiallisen sääntelyn poistaminen ja vaikutuskeskeisemmän lähestymistavan käyttöönotto kannustaisivat osapuolia ottamaan käyttöön kustannustehokkaampia järjestelyitä, jotka hyödyttäisivät kuluttajia. Moottoriajoneuvoalan toimijoiden asemaa turvaavat eritystavoitteet, joihin asetus perustuu, pysyvät komission ilmoituksen mukaan edelleen voimassa.

Komissio ehdottaa, että tulevaisuudessa moottoriajoneuvoalan kilpailuun sovellettaisiin yleistä ryhmäpoikkeusasetusta. Sitä tultaisiin täydentämään alakohtaisilla määräyksillä, joilla on tarkoitus ratkaista erityisesti moottoriajoneuvoalan kannalta ongelmallisia kysymyksiä. Varatakseen aikaa moottoriajoneuvoalan toimijoilla sopeutua yleisten kilpailuoikeudellisten säännösten soveltamiseen jakelusopimuksiin, moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen säännökset pidettäisiin voimassa uusien moottoriajoneuvojen myynnin osalta 31.5.2013 saakka.

Komission ehdotus siirtää moottoriajoneuvoala yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamispiiriin on sinänsä perusteltua, mutta alan ominaispiirteet huomioon ottaen tulisi mielestämme harkita myös nykyisen moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen jatkamista. Uusien moottoriajoneuvojen myyntimarkkinoilla on jälleenmyyjien aseman turvaamiseksi edelleen tarve säännellä valmistajan ja jälleenmyyjän välisiä sopimusehtoja. Nykyinen alakohtainen asetus on toiminut hyvin ja sen säännökset on alalla tunnettuja. Varsinkin Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa ajoneuvojen markkinoiden rakenne ja kuluttajien etu edellyttävät, että alalla on voimassa selkeät säännöt. Mikäli moottoriajoneuvoalan sääntely siirretään yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin, alakohtaisissa suuntaviivoissa tulisi erityisesti antaa nykyistä vastaavia sääntöjä, jotka mahdollistaisivat jälleenmyyjälle useamman kilpailevan automerkin myynnin ja antaisivat minimiehdot sopimusten irtisanomisajoille ja sopimuksiin sisältyville kilpailukielloille. Nykyinen moottoriajoneuvoalaa koskeva asetus on uusien ajoneuvojen myynnin kohdalla toiminut hyvin ja sen mukaisia sääntöjä tulee sisällyttää valmisteltaviin alakohtaisiin suuntaviivoihin.

Korjaus- ja huoltopalveluita sekä varaosien toimitusta ja jakelua koskeviin sopimuksiin tultaisiin ehdotuksen mukaan soveltamaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta 31.5.2010 alkaen. Kuten komission esityksessäkin todetaan, vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus ei sisällä riittäviä sääntöjä, joita autoalan myynnin jälkeisillä markkinoilla tarvitaan. Uudistuksen yhteydessä onkin välttämätöntä turvata jatkossakin riippumattomien korjaamojen teknisen tiedon ja varaosien saanti. Moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisaikaa voitaisiin tässä tilanteessa jatkaa samaksi ajaksi kuin uusien ajoneuvojen osalta on ehdotettu.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies