18.1.2011 klo 11:53
Lausunto

Lausunto koskien HE 301/2010, Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttaminen

Eduskunta
Talousvaliokunta

Yleisesti

Hallituksen esitys koskee Tekes -teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta (jäljempänä Tekes) annetun lain muuttamista. Ehdotetun uudistuksen tavoitteena on keventää Tekesin rahoittamissa hankkeissa tehtäviä pienten ja keskisuurten yritysten hankintamenettelyjä.

Tekesin yrityksille vuonna 2009 suuntaamasta kokonaisrahoituksesta, 330 miljoonaa euroa, kohdistui noin 7 prosenttia eli runsaat 20 miljoonaa euroa päätöksiin, joissa tukitaso oli yli 50 prosenttia. Hankintojen kokonaisarvo on siten ollut yli 40 miljoonaa euroa. Nämä rahoituspäätökset koskivat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisia tukimuotoja. Nuorien innovatiivisten yritysten kehitys- ja tutkimustyön rahoittamisessa Tekesillä on tärkeä asema.

Tekesin rahoitustukea saavan hankinnan kilpailuttaminen

Julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n mukaan yritys, joka saa hankintaa varten julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta, on velvollinen noudattamaan hankintalakia hankinnan tekemisessä. Tekesin vuonna 2009 myöntämiä rahoituspäätöksiä, joissa tukitaso oli yli 50 prosenttia hankinnan arvosta, annettiin noin 200 yritykselle. Karkeasti laskien yksittäisen kilpailutettavan hankinnan arvo on ollut keskimäärin 200 000 euroa. Hankintalain mukainen tavara- ja palveluhankinnan kilpailuttamisen kynnysarvo on 30 000 euroa ja rakennusurakan 150 000 euroa. Todennäköisesti lähes kaikki Tekesiltä rahoitusta saavat hankinnat on siten kilpailutettava hankintalain mukaan.

Julkista tukea saava yritys on vastuussa siitä, että se noudattaa hankintalakia kilpailuttaessaan tarvitsemansa palvelun ja muut hankinnat. Se voi myös ostaa kilpailuttamispalveluita ulkopuoliselta yritykseltä kuten esimerkiksi Tekesiltä, jolloin kilpailuttaja on velvollinen noudattamaan hankintalakia. Vaativien hankintojen kilpailuttaminen on nuorelle yritykselle usein haasteellinen tehtävä. On hyvä, jos se saa asiantuntevaa apua kilpailutuksessa. Luontevaa on, että Tekes myöntäessään rahoituksen myös avustaisi yritystä tarjouspyynnön tekemisessä ja tarjoajan valinnassa. Tärkeää kuitenkin on, että yrityksellä säilyy selkeä valinnan mahdollisuus kilpailuttaa hankinta myös itse tai valitsemansa muun toimijan avulla. Hankinnan kilpailuttaminen tulee tapahtua kunkin yrityksen osalta yksilöllisesti. Ulkopuolinen kilpailuttaja ei voi kilpailuttaa palvelun tarjoajia etukäteen tulevia hankintapäätöksiä varten.

Siltä osin, kun lakiehdotus antaa Tekesille mahdollisuuden hoitaa yrityksen puolesta hankintalain mukaisen hankinnan kilpailutuksen, se on hyväksyttävissä. Lain 3 a §:n sanamuoto on kuitenkin epäselvä. Ensimmäisessä momentissa Tekesille annetaan mahdollisuus kilpailuttaa hankinta yrityksen puolesta ja toisessa momentissa esitetään, että yritys voi valita toimittajan, jonka Tekes on kilpailuttanut. Selvyyden vuoksi tässä voitaisiin sanoa: jonka kehittämiskeskus kilpailuttaa yrityksen puolesta.

Kehittämiskeskuksen johtokunta

Lakiehdotuksessa esitetään kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenten määrää vähennettäväksi siten, että jäseniä olisi vähintään viisi ja enintään seitsemän. Kun jäsenmäärä vähenee tulee jatkossa huomioida, että myös Pk –yrityksiä edustava jäsen tulee valituksi johtokuntaan.

Suomen Yrittäjät ry

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies