15.8.2017 klo 12:11
Lausunto

Lausunto koskien jakamistalouden haasteita ja kehittämistarpeita

Työ ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa jakamistalouden säädösympäristön haasteista ja kehittämistarpeita koskevasta selvitysluonnoksesta.

Lausunto

Lausunto on annettu lausuntopalvelut.fi osoitteessa. Lausunto koostuu vastauksista annettuihin kysymyksiin. Kysymykset on laitettu kursiiviin.

1. Mitkä ovat mielestänne suurimmat jakamistalouteen liittyvät haasteet Suomessa?

Jakamistalouden osalta tulisi kiinnittää huomiota markkinatoimijoiden tasapuolisiin toimintaolosuhteisiin ja reiluun kilpailuun. Tällä hetkellä säädösympäristö voi vaikuttaa epäselvältä ja saattaa johtaa siihen, että samanlaista liiketoimintaa harjoittavien tahojen velvoitteet ja kustannukset eroavat monilta osin toisistaan. Jakamistalous nostaa esiin useita avoimia kysymyksiä esimerkiksi sen osalta, missä menee ammattimaisen ja satunnaisen ei-ammattimaisen toiminnan rajanveto, ja kuinka varmistetaan riittävä työntekijöiden ja kuluttajien suojelu sekä taataan yrittäjien tasapuoliset toimintaolosuhteet.

Korostamme, että markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten (esim. toimilupa) ei tulisi olla riippuvaisia valitusta liiketoimintakonseptista tai liiketoiminnassa hyödynnettävästä teknologiasta. Kaikille toimijoille tulee lähtökohtaisesti olla samat säännöt ja velvoitteet. Emme voi olla kannattamassa kehitystä, joka johtaa kaksien markkinoiden syntymiseen. Tasapuoliset toimintaedellytykset tulee turvata ammattimaisesti ja satunnaisesti ei-ammattimaisesti toimiville.

2. Millaisia sääntelyratkaisuja tai muita viranomaistoimia pidätte tarpeellisena näiden haasteiden ratkaisemiseksi?

Suomen Yrittäjät yhtyy mietinnön sivun 34 toteamukseen, jonka mukaan jakamistalouden tarpeetonta sääntelyä tulee välttää ja sääntelyn ei tulisi olla protektionistista. Vaihtoehtoisia sääntelyratkaisuja tulisi suosia ensisijaisesti, kuten antaa ohjeistusta ja neuvontaa jakamistaloudesta ja yrittäjyydestä.

3. Millaisia sääntelyratkaisuja tai muita viranomaistoimia pidätte tarpeellisena jakamistalouden edistämiseksi Suomessa?

Suomen Yrittäjien mielestä lähtökohta on, että nykylainsäädäntö antaa pelisäännöt jakamistaloutta koskeviin kysymyksiin. Ohjeistuksella ja neuvonnalla tulisi lisätä lainsäädännöstä tietoisuutta jakamistaloudessa toimiville tahoille.

Keskustelua ja pohdintaa tulisi kuitenkin jatkaa rajanvetotilanteista ja kynnysarvoista esimerkiksi ammattimaisesti ja satunnaisesti ei-ammattimaisesti toimiville. Viime kädessä, jos toimivaa ratkaisua ei löydetä, se tulee tehdä lainsäädännön kautta. Tämä tulisi tällöin tehdä kuitenkin mahdollisimman pienillä muutoksilla ja siten, ettei kohtuuttomasti lisätä toimijoiden velvollisuuksia ja byrokratiaa.

4. Mahdolliset muut kommenttinne aiheesta voitte esittää vapaamuotoisesti tässä.

Suomen Yrittäjät on suhtautunut jakamistalouteen myönteisesti, sillä se mahdollistaa aivan uudenlaiset palvelut, liiketoimintamahdollisuudet ja tulolähteet. Suomen Yrittäjät yhtyy selvitysluonnokseen, jonka mukaan jakamistalouden on arvioitu tuovan uusia mahdollisuuksia kuluttajille, yrittäjille ja yrityksille.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen Petri Holopainen
toimitusjohtaja lainopillinen asiamies