21.6.2012 klo 10:56
Lausunto

Lausunto kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Ministeriössä on laadittu arviomuistio kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa harmaan talouden torjumiseksi. Muistio on laadittu siinä tarkoituksessa, että voitaisiin arvioida, pystyttäisiinkö kuitinantovelvollisuuden säätämisellä ehkäisemään ohimyyntiä. Pohdittavana on myös se, missä määrin kuitinantovelvollisuus voisi aiheuttaa uutta hallinnollista taakkaa yrityksille sekä millä tavoin velvollisuuden noudattamista tulisi valvoa.

Vaikka meillä ei ole tällä hetkellä erikseen säädettyä velvollisuutta antaa ostoksesta kuitti asiakkaalle, yrityksillä on kirjanpitolain nojalla velvollisuus laatia liiketapahtumista, myös käteismyynneistä tositteet. Näin olen kuitin laatimista ja antamista käteiskaupassa voidaan pitää normaaliin hyvään toimintapataan kuuluvana ja myös tavanomaisena, kuten arviomuistiossakin todetaan.

Tiedossa on, että myyntiä tapahtuu myös ilman kuittia ja osassa näitä tilanteita myyntejä jää myös merkitsemättä kirjanpitoon. Suomen Yrittäjät on vakuuttunut siitä, että kuitin tarjoamisen säätäminen velvollisuudeksi ja sen aikaansaama julkinen keskustelu ja asiakkaiden käyttäytymisen muuttuminen tulisi aikaa myöten vähentämään ohimyynnin muodossa tapahtuvaa harmaata taloutta tuntuvalla tavalla. Kuitinantovelvollisuuden säätäminen olisi myös siinä mielessä oikeasuhtainen toimenpide, että sillä ei aiheutettaisi lisärasitteita sille valtaosalle yrityksiä, jotka toimivat asiallisesti ja säännöksiä noudattaen.

Kuitinantovelvollisuuden soveltamisalan osalta hyvänä lähtökohtana voidaan pitää arviomuistiossa esitettyä, eli että velvollisuus koskisi arvonlisäverovelvollisia elinkeinonharjoittajia. Valmistelussa on kuitenkin vielä harkittava, onko joitain käteismyynnin aloja, joilla kuitin antamisvelvollisuutta ei voitaisi pitää kohtuullisena, kuten torimyynti.

Kuitin tietosisältö on voitava säätää niin, että yrityksille ei sen johdosta synny tarvetta lähteä uusimaan kassakoneitaan tai tietojärjestelmiään. Myös pankki- ja luottokorttimaksupäätteiden tuloste pitäisi mielestämme voida hyväksyä kuitiksi ainakin tilanteissa, joissa korttipääte on yhdistetty myös yrityksen omaan kirjanpitoon.

Kuitinannon valvonta soveltuisi luontevimmin muistiossa esitetyn mukaisesti veroviranomaisille ja myös työsuojeluviranomaisille. Mielestämme myös koeostojen tekeminen valvonnan toteuttamiseksi voitaisiin tehdä mahdolliseksi.

Yhteenvetona toteamme, että Suomen Yrittäjät ei näe esteitä kuitinantovelvollisuuden säätämiselle käteiskaupassa, kunhan se toteutetaan aiheuttamatta asiallisesti toimiville yrityksille uutta hallinnollista rasitusta. Kuitinantovelvollisuuden voimaan saattamisesta koituvat rasitukset kohdistuisivat vain niihin yrityksiin, jotka eivät tällä hetkellä jo toimi hyvän kauppatavan mukaisesti. Erilliset kaavailut tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden säätämisestä pakollisiksi taas aiheuttaisivat lisäkustannuksia luultavasti suurimmalle osalle käteiskauppaa harjoittavista yrityksistä. Näkemyksemme mukaan kuitinantovelvollisuuden säätäminen olisi ohimyynnin torjumiseksi jo yksinään riittävästi vaikuttava toimenpide.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja